Žaloba podaná 24. marca 2014 – ZZ/Parlament

Vec F-26/14

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Levi, C. Bernard-Glanz aA. Tymen, advokáti)

Žalovaná: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým sa zamietla žiadosť o pomoc v prípade psychického obťažovania, ktorú podal žalobca

Návrhy žalobcu

zrušiť implicitné rozhodnutie o zamietnutí žalobcovej žiadosti o pomoc z 13. februára 2013,

zrušiť rozhodnutie z 18. decembra 2013, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobcu z 26. augusta 2013,priznať žalobcovi náhradu škody tak, aby mu bola nahradená suma vo výške 7 500 eur ako majetková ujma a suma 50 000 eur ako nemajetková ujma,zaviazať Parlament na náhradu trov konania.