Kanne 28.3.2014 – ZZ v. EUH

(Asia F-28/14)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat J.-N. Louis ja D. de Abreu Caldas)

Vastaaja: Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Euroopan unionin korkean edustajan sellaisten päätösten kumoaminen, joilla irtisanottiin kantajan väliaikaisen toimihenkilön sopimus, kieltäydyttiin kuulemasta häntä työpaikkakiusaamiseen liittyvistä tosiseikoista, hylättiin hänen vaatimuksensa määrätä ulkopuolinen tutkija ja kirjattiin hänen kantelunsa pyynnöksi

Vaatimukset

Euroopan unionin korkean edustajan, Euroopan komission varapuheenjohtajan (HR/VP) 20.12.2013 tekemä päätös, jolla irtisanottiin kantajan muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan e alakohdassa tarkoitetun väliaikaisen toimihenkilön sopimus päättymään 31.3.2014, on kumottava

HR/VP:n päätös, jolla kieltäydyttiin kuulemasta kantajaa työpaikkakiusaamiseen liittyvistä tosiseikoista, vaikka hän oli nimenomaisesti pyytänyt kuulemista 9.12.2013 päivätyssä saatekirjeessään, joka liittyi hänen EUH:n Chief Operating Officerista tekemäänsä kanteluun, on kumottava

HR/VP:n päätös, jolla hylättiin kantajan pyyntö määrätä erittäin korkean tason ulkopuolinen tutkija, jolla on laaja kokemus Euroopan unionin toimielimiä koskevista työsuhteen ehdoista ja joka on täysin puolueeton, selvittämään tosiseikat, tekemään niistä johtopäätökset ja tekemään HR/VP:lle suositukset niistä toimenpiteistä, joihin kantelun johdosta tulisi ryhtyä, on kumottava

HR/VP:n päätös, jolla kirjattiin kantajan kantelu pyynnöksi ja määrättiin, että sen käsittelee henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosaston D.2 ”Oikeudelliset asiat, viestintä ja sidosryhmäsuhteet”-yksikkö, jonka jäsenistä yksikään ei vastaa palkkaluokaltaan eikä toimivallaltaan kantelun kohteena olevaa virkamiestä, on kumottava

EUH on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.