Prasība, kas celta 2014. gada 28. martā – ZZ/SEAE

(lieta F-28/14)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – J.-N. Louis un D. de Abreu Caldas, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Eiropas Savienības Augstā pārstāvja lēmumus izbeigt prasītāja pagaidu darbinieka līgumu, atteikt viņu uzklausīt saistībā ar psiholoģiskās vardarbības faktiem, noraidīt viņa lūgumu iecelt ārēju izmeklētāju un reģistrēt viņa sūdzību kā lūgumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Savienības Augstā pārstāvja, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieka (RH/VP) 2013. gada 20. decembra lēmumu izbeigt prasītāja pagaidu darbinieka līgumu Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta e) punkta izpratnē ar 2014. gada 31. martu;

atcelt RH/VP lēmumu atteikt viņu uzklausīt saistībā ar psiholoģiskās vardarbības faktiem, lai gan prasītājs savā 9. decembra sūdzības par EĀDD Chief Operating Officer pavadvēstulē skaidri to lūdza;

atcelt RH/VP lēmumu noraidīt viņa lūgumu iecelt ārēju augsta līmeņa izmeklētāju, kas pierādītu savu ievērojamo pieredzi par Eiropas Savienības iestādēs valdošiem darba apstākļiem un nepārmetamu objektivitāti, lai noskaidrotu faktus, no tiem izdarītu secinājumus un sniegtu ieteikumus RH/VP par veicamajiem pasākumiem minētās sūdzības sakarā;atcelt RH/VP lēmumu reģistrēt viņa sūdzību kā lūgumu un nodot to izskatīšanai DG HR.D.2 “Juridiskie jautājumi, komunikācijas un attiecības starp dalībniekiem”, kurā nevienam no darbiniekiem nav tāda pati pakāpe un pilnvaras, kādas ir ierēdnim, par kuru šī sūdzība ir iesniegta;piespriest EĀDD atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.