Skarga wniesiona w dniu 14 kwietnia 2014 r. – ZZ przeciwko OHIM

(Sprawa F-35/14)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat A. Pappas)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji OHIM, wydanej na podstawie decyzji prezesa Urzędu z dnia 29 marca 2012 r. dotyczącej telepracy, o niezezwoleniu stronie skarżącej na wykonywanie telepracy w Barcelonie, a tym samym zmuszającej ją do powrotu do Alicante.Żądania strony skarżącejstwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.