РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(втори състав)


17 октомври 2013 година


Дело F‑60/09 RENV


Gerhard Birkhoff

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Връщане на делото на Съда на публичната служба след отмяна на решението му — Възнаграждение — Семейни надбавки — Надбавка за дете на издръжка — Дете, което поради тежко заболяване или недъгавост не може да се издържа само — Искане да се продължи изплащането на надбавката“

Предмет:      Ново разглеждане на първоначално подадената на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ жалба по дело F‑60/09 — дело, върнато с Решение на Общия съд на Европейския съюз от 29 ноември 2011 г. по дело Birkhoff/Комисия (T‑10/11 P, наричано по-нататък „решението за връщане“), отменящо Решение на Съда на публичната служба от 27 октомври 2010 г. по дело Birkhoff/Комисия (F‑60/09, наричано по-нататък „решението от 27 октомври 2010 г.“), постановено по жалбата, постъпила в секретариата на Общия съд на 24 юни 2009 г., с която г‑н Birkhoff по същество иска отмяна на решението на Комисията на Европейските общности от 14 ноември 2008 г., с което се отхвърля искането му за продължаване след 31 декември 2008 г. на изплащането на надбавката за дете на издръжка (наричана по-нататък „спорната надбавка“), която на основание член 2, параграф 5 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз (наричан по-нататък „Правилникът“) е получавал от 1978 г. за дъщеря си, страдаща от недъг

Решение:      Отхвърля жалбата. Европейската комисия понася наред с направените от нея съдебни разноски и тези на г‑н Birkhoff по дело F‑60/09 и по дело T‑10/11 P. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски по дело F‑60/09 RENV.


Резюме

1.      Искове и жалби на длъжностните лица — Замяна в хода на съдебното производство на мотивите на оспорения акт — Недопустимост — Изключение

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Възнаграждение — Семейни надбавки — Надбавка за дете на издръжка — Право на продължаване независимо от възрастта в случай, че детето не може да се издържа само — Задължения на администрацията — Обвързана компетентност

(член 2, параграф 5 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица)

1.      Администрацията не може в хода на съдебното производство да замени или да добави мотив в оспореното решение, освен ако се окаже, че тя действа в условията на обвързана компетентност, така че при евентуална отмяна на това решение администрацията ще е задължена единствено да вземе ново решение, по същество еднакво с отмененото.

(вж. точка 39)


Позоваване на:

Съд на публичната служба — 17 юни 2008 г., De Fays/Комисия, F‑97/07, точка 70; 14 април 2011 г., Šimonis/Комисия, F‑113/07, точка 93 и цитираната съдебна практика

2.      Надбавката по член 2, параграф 5 от приложение VII към Правилника продължава да се изплаща без възрастови ограничения, ако поради тежко заболяване или недъгавост детето не може да се издържа само, като това важи за цялото времетраене на болестта или недъгавостта. Посочената разпоредба не оправомощава компетентния орган да преценява дали да предостави или да откаже спорната надбавка, а го задължава да действа в условията на обвързана компетентност, в смисъл че предвид императивния текст на тази разпоредба компетентният орган е длъжен да предостави надбавката за дете на издръжка, ако установи, че изброените в разпоредбата условия са изпълнени, съответно да я откаже, ако те не са изпълнени.

(вж. точка 40)


Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 21 октомври 2003 г., Šimonis/Комисия, T‑302/01, точка 38