DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(andra avdelningen)

den 17 oktober 2013

Mål F‑60/09 RENV

Gerhard Birkhoff

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Återförvisning till tribunalen efter upphävande – Lön – Familjetillägg – Barntillägg – Barn som på grund av svår sjukdom eller handikapp är förhindrat att tjäna sitt uppehälle – Begäran om förlängd utbetalning av tillägg”

Saken:      Återförvisning av mål F‑60/09, där talan ursprungligen väcktes enligt artikel 236 EG och artikel 152 EA, genom dom meddelad av Europeiska unionens tribunal den 29 november 2011, Birkhoff/kommissionen (T‑10/11 P) (nedan kallad domen om återförvisning), om ogiltigförklaring av tribunalens dom av den 27 oktober 2010, Birkhoff/kommissionen (F‑60/09) (nedan kallad domen av den 27 oktober 2010), avseende en talan som inkom till tribunalens kansli den 24 juni 2009, genom vilken Gerhard Birkhoff yrkat att tribunalen skulle ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut av den 14 november 2008, att avslå hans begäran om förlängd, efter den 31 december 2008, utbetalning av tillägg för vårdnad av barn (nedan kallat barntillägget), som han har erhållit sedan år 1978, i enlighet med artikel 2.5 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna, på grund av hans dotters handikapp.

Avgörande:      Talan ogillas. Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader och ska ersätta Gerhard Birkhoffs kostnader i målen F-60/09 och T-10/11 P. Parterna ska bära sina egna rättegångskostnader i mål F-60/09 RENV.

Sammanfattning

1.      Talan väckt av tjänstemän – Ändring av skälen i den angripna rättsakten under pågående förfarande – Otillåtet – Undantag

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

2.      Tjänstemän – Lön – Familjetillägg – Barntillägg – Rätt till förlängning utan begränsning av ålder när barnet inte kan sörja för sina egna behov – Administrationens skyldigheter – Normbunden behörighet

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga VII, artikel 2.5)

1.      Administrationen får inte ändra eller lägga till ett skäl till ett beslut under ett pågående förfarande, förutom om det visar sig att den handlar inom ramen för en normbunden behörighet, så att en eventuell ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet endast skulle kunna få till följd att administrationen förpliktades anta ett nytt beslut som i sak var identiskt med det som ogiltigförklarats.

(se punkt 39)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 17 juni 2008, De Fays/kommissionen, F‑97/07, punkt 70; den 14 april 2011, Šimonis/kommissionen, F‑113/07, punkt 93, och där angiven rättspraxis

2.      Rätten till förlängning av utbetalningen av det bidrag som avses i artikel 2.5 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna gäller, oberoende av ålder och om barnet på grund av svår sjukdom eller handikapp är förhindrat att tjäna sitt uppehälle, under hela sjukdoms- eller handikapperioden. Denna bestämmelse ger inte administrationen något utrymme för skönsmässig bedömning av huruvida det berörda tillägget ska beviljas eller inte, utan den ges en normbunden behörighet, som innebär att administrationen till följd av bestämmelsernas tvingande karaktär är skyldig att bevilja den berörda förmånen då den konstaterat att de villkor som föreskrivs i den aktuella bestämmelsen är uppfyllda, och vägra i den i motsatt fall.

(se punkt 40)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 21 oktober 2003, Šimonis/kommissionen, T‑302/01, punkt 38