ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera a doua)


17 octombrie 2013


Cauza F‑127/12


Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Articolul 34 alineatele (1) și (6) din Regulamentul de procedură – Cerere introdusă prin fax în termenul de introducere a acțiunii majorat cu termenul pentru considerente de distanță de zece zile – Cerere depusă prin poștă în următoarele zece zile – Lipsa identității între una și cealaltă – Tardivitate a acțiunii”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a, prin care domnul Marcuccio solicită, printre altele, ca Tribunalul să anuleze decizia Comisiei Europene de respingere a cererii sale din 6 iulie 2011, precum și decizia de respingere a reclamației sale din 19 februarie 2012 și să îi acorde suma de 10 500 de euro însoțită de dobânzi. Depunerea prin poștă a originalului cererii introductive a fost precedată de trimiterea prin fax, la 29 octombrie 2012, a unui document prezentat ca fiind copia originalului cererii introductive

Decizia:      Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

Procedură jurisdicțională – Cerere de sesizare a instanței – Cerințe de formă – Cerere introductivă depusă prin fax în termenul de introducere a acțiunii – Semnătură olografă a avocatului diferită de cea care figurează pe originalul cererii introductive trimis prin poștă – Consecință – Neluare în considerare a datei primirii faxului pentru aprecierea respectării termenului de introducere a acțiunii

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 34 alin. (1) și (6); Statutul funcționarilor, art. 91 alin. (3)]

În cadrul contenciosului funcției publice a Uniunii, în vederea depunerii potrivit cerințelor legale a oricărui act de procedură, dispozițiile articolului 34 din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, în special alineatul (1) și alineatul (6), care permite introducerea cererii prin fax, obligă reprezentatul părții să semneze de mână originalul actului înainte de a‑l transmite prin fax și să depună respectivul original la grefa Tribunalului în termen de zece zile.

În aceste condiții, în cazul în care se constată retroactiv că originalul actului care este depus fizic la grefă în termenul de zece zile de la transmiterea prin fax nu poartă aceeași semnătură ca cea care figurează pe documentul transmis prin fax, trebuie să se considere că la grefa Tribunalului au ajuns două acte de procedură diferite, chiar dacă semnătura a fost aplicată de aceeași persoană. Astfel, întrucât Tribunalul nu are sarcina să verifice dacă cele două texte coincid cuvânt cu cuvânt, este evident că, în cazul în care semnătura aplicată pe unul dintre cele două documente nu este identică cu semnătura aplicată pe celălalt, documentul transmis prin fax nu este o copie a originalului actului care a fost depus prin poștă.

Pe de altă parte, în cazul în care transmiterea textului trimis prin fax nu îndeplinește condițiile de securitate juridică impuse de articolul 34 din Regulamentul de procedură, data depunerii documentului transmis prin fax nu poate fi luată în considerare în cadrul analizei respectării termenului de introducere a acțiunii.

(a se vedea punctele 20, 21 și 23)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 13 noiembrie 2001, F/Curtea de Conturi, T‑138/01 R, punctele 8 și 9