RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(Tredje Afdeling)

11. december 2013

Sag F-125/12

Alvaro Sesma Merino

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

»Personalesag – tjenestemænd – bedømmelsesrapport – målsætninger 2011/2012 – ikke-bebyrdende retsakt – søgsmål afvist«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Alvaro Sesma Merino har nedlagt påstand om annullation af de mål, som blev fastsat af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012, samt om, at KHIM tilpligtes at betale ham en erstatning på et passende beløb, som overlades til Personalerettens skøn, i erstatning for det økonomiske og ikke-økonomiske tab, han angiveligt har lidt.

Udfald:      Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) frifindes. Alvaro Sesma Merino bærer sine egne omkostninger og betaler de af Harmoniseringskontoret afholdte omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemandssager – akt, der indeholder et klagepunkt – begreb – forberedende akt – formel fastsættelse af mål for det kommende år ved udfærdigelsen af en bedømmelsesrapport – ikke omfattet

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90, stk. 2)

Den afgørelse, som vedtager en bedømmelsesrapport i dens endelige version, udgør en bebyrdende retsakt, når den bedømte tjenestemand eller anden ansat er af den opfattelse, at han har været genstand for en ulovlig bedømmelse som følge af uberettigede negative bedømmelser. En sådan afgørelse kan berøre den pågældende tjenestemands eller anden ansats tjenesteretlige stilling og karriere, for så vidt som den kan påvirke hans fremtidsudsigter inden for tjenesten negativt. Følgelig skal den pågældende have mulighed for i fornødent omfang at fremsætte sit synspunkt vedrørende de omstændigheder, som er foreholdt vedkommende, og som har givet anledning til nævnte afgørelse.

Til gengæld udgør fastsættelsen af angivne mål for det kommende år et væsentligt element ved bedømmelsen af tjenestemandens eller den anden ansattes indsats det følgende år og ved udfærdigelsen af hans bedømmelsesrapport vedrørende disse mål. I forbindelse med en bedømmelse af fortjenester er det følgelig først på tidspunktet for udfærdigelsen af hans bedømmelsesrapport vedrørende den periode, for hvilken målene blev fastsat, at afgørelsen om fastsættelse af disse kan frembringe retsvirkninger, der kan berøre tjenestemandens eller den anden ansattes interesser ved i væsentlig grad at ændre dennes retsstilling, eftersom det først er på dette tidspunkt, at administrationen kan træffe endelig afgørelse hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt de fastsatte mål for denne periode er gennemført eller ej, og drage de eventuelle konsekvenser heraf med henblik på bedømmelsen af sagsøgerens indsats i hans bedømmelsesrapport.

Det følger heraf, at fastsættelsen af angivne mål kun udgør en forberedende foranstaltning, der går forud og er nødvendig for den endelige afgørelse, som vedtages i forbindelse med det følgende bedømmelsesår.

(jf. præmis 24-26 og 31)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 12. juli 2005, sag T-157/04, De Bry mod Kommissionen, præmis 81

Personaleretten: 10. november 2009, sag F-71/08, N mod Parlamentet, præmis 51