ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora)

z 11. decembra 2013

Vec F‑125/12

Alvaro Sesma Merino

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

„Verejná služba – Úradníci – Hodnotiaca správa – Ciele 2011/2012 – Akt nespôsobujúci ujmu – Neprípustná žaloba“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, ktorou A. Sesma Merino navrhuje zrušenie cieľov, ktoré mu stanovil Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) pre obdobie od 1. októbra 2011 do 30. septembra 2012, ako aj zaviazanie ÚHVT na zaplatenie sumy v primeranej výške, ktorú stanoví Súd pre verejnú službu, ako náhradu nemajetkovej ujmy, ktorá mu bola spôsobená

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. A. Sesma Merino znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Abstrakt

Žaloby úradníkov – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Prípravný akt – Formálne stanovenie cieľov na budúci rok pri vypracovaní hodnotiacej správy – Vylúčenie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2)

Rozhodnutie, ktorým sa prijíma hodnotiaca správa v konečnom znení, predstavuje akt spôsobujúci ujmu, pokiaľ sa úradník alebo hodnotený zamestnanec domnieva, že bol ohodnotený protiprávne z dôvodu neodôvodneného nepriaznivého posúdenia. Takéto rozhodnutie môže ovplyvniť administratívne postavenie a služobný postup dotknutého úradníka alebo zamestnanca v takom rozsahu, v akom môže negatívne ovplyvniť jeho profesionálne možnosti v budúcnosti. Z tohto dôvodu musí mať dotknutá osoba možnosť účinne sa vyjadriť ku skutočnostiam svedčiacim v jej neprospech odôvodňujúcim uvedené rozhodnutie.

Naopak stanovenie cieľov na budúci rok predstavuje podstatnú skutočnosť pri posúdení výkonov úradníka alebo zamestnanca v nasledujúcom roku a pri vypracovaní jeho hodnotiacej správy týkajúcej sa týchto cieľov. V dôsledku toho v rámci hodnotenia zásluh až v okamihu vypracovania jeho hodnotiacej správy týkajúcej sa obdobia, pre ktoré sa tieto ciele stanovili, môžu vzniknúť právne účinky, ktoré sa môžu dotýkať záujmov úradníka alebo zamestnanca, tým, že podstatným spôsobom zmenia jeho právne postavenie, pretože až v tomto momente môže administratíva prijať svoje konečné stanovisko týkajúce sa otázky dosiahnutia cieľov stanovených na toto obdobie, a vyvodiť z toho prípadné dôsledky pre posúdenie výkonnosti žalobcu v hodnotiacej správe.

Z toho vyplýva, že stanovenie cieľov je iba prípravným opatrením, ktoré je predbežné a potrebné na konečné rozhodnutie prijaté pri nasledujúcom hodnotení.

(pozri body 24 – 26 a bod 31)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 12. júla 2005, De Bry/Komisia, T‑157/04, bod 81

Súd pre verejnú službu: 10. novembra 2009, N/Parlament, F‑71/08, bod 51