Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 8. maj 2014 – A mod Kommissionen

(Sag F-50/13) 1

(Personalesag – social sikring – arbejdsulykke eller erhvervssygdom – vedtægtens artikel 73 – vedvarende, delvis invaliditet – erstatningskrav – åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: A (ved advokaterne B. Cambier og A. Paternostre)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved V. Joris, som befuldmægtiget, bistået af advokat C. Mélotte)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse vedrørende den ansøgning om supplerende erstatning, som sagsøgeren har indgivet i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 1, med henblik på at opnå fuld erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt som følge af hans erhvervssygdom og de adskillige mangler, som behandlingen af hans ansøgning i henhold til vedtægtens artikel 73 er behæftet med

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 207 af 20.7.2013, s. 63.