Žaloba podaná 21. apríla 2014 – ZZ/Rada

(vec F-38/14)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Verejná služba – Žaloba o neplatnosť rozhodnutia Generálneho sekretariátu Rady, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie odvolania so znížením podpory v invalidite o 15 % až do dosiahnutia dôchodkového veku

Návrhy žalobcu

Žalobca navrhuje:

určiť, že predmetná žaloba je prípustná,

zrušiť napadnuté rozhodnutie a, ak je to potrebné, aj rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti,zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov konania.