Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 30. januára 2014 – Ohrgaard/Komisia

(vec F-151/12)1

(Verejná služba – Odmena – Príspevok na expatriáciu – Podmienka bydliska podľa článku 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII Služobného poriadku – Výkon funkcie v medzinárodnej organizácii – Pojem – Päťmesačná stáž u Komisie – Vylúčenie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Jacob Ohrgaard (Frederiksberg, Dánsko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Curral a V. Joris, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým sa žalobcovi zamieta nárok na príspevok na expatriáciu

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie Európskej komisie zo 6. marca 2012, ktorým sa pánu Ohrgaardovi zamieta nárok na príspevok na expatriáciu, zmenené a doplnené rozhodnutím z 31. augusta 2012 o zamietnutí sťažnosti, sa zrušuje.2.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli pánu Ohrgaardovi.