Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Firenze (Taliansko) 12. júna 2014 – trestné konanie proti Skerdjanovi Celajovi

(vec C-290/14)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Firenze

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Skerdjan Celaj

Prejudiciálna otázka

Bránia ustanovenia smernice 2008/115/ES1 existencii vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov, ktorými sa stanovuje trest odňatia slobody až na štyri roky pre štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý po svojom návrate nepodmienenom trestnou sankciou ani nevyplývajúcom z trestnej sankcie opätovne vstúpil na územie členského štátu v rozpore s platným zákazom opätovného vstupu, bez toho, aby sa tento štátny príslušník predtým podrobil donucovacím opatreniam podľa článku 8 smernice 2008/115/ES na účely jeho urýchleného a účinného odsunu?