Rozsudek Tribunálu (šestého senátu) ze dne 12. dubna 2013 – SIAE v. Komise

(Věc T‑433/08)

„Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Autorská práva k veřejnému provádění hudebních děl prostřednictvím internetu, satelitu a kabelového vysílání – Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES – Rozdělení zeměpisného trhu – Dvojstranné dohody mezi vnitrostátními organizacemi pro kolektivní správu – Jednání ve vzájemné shodě vylučující možnost udělit multiteritoriální a multirepertoárové licence – Důkaz – Presumpce neviny“

1.                     Soudní řízení – Návrh na zahájení řízení – Formální požadavky – Podmínky týkající se podpisu – Postavení třetích osob ve vztahu k účastníkům řízení – Společnost zastoupená právními poradci vázanými k ní zaměstnaneckým poměrem – Nedodržení požadavku nezávislosti (Statut Soudního dvora, čl. 19 třetí a čtvrtý pododstavec) (viz body 57-59)

2.                     Hospodářská soutěž – Správní řízení – Rozhodnutí Komise, kterým se konstatuje protiprávní jednání – Důkaz o protiprávním jednání, který musí Komise předložit – Dosah důkazního břemene (Článek 81 odst. 1 ES; nařízení Rady č. 1/2003, článek 2) (viz body 73, 120)

3.                     Unijní právo – Zásady – Základní práva – Presumpce neviny – Řízení ve věci hospodářské soutěže – Rozhodnutí, jímž bylo konstatováno porušení, avšak nebyla uložena pokuta – Použitelnost (Článek 81 odst. 1 ES; čl. 6 odst. 2 EU; Listina základních práv Evropské unie, čl. 48 odst. 1) (viz body 74-78)

4.                     Hospodářská soutěž – Správní řízení – Rozhodnutí Komise, kterým se konstatuje protiprávní jednání – Způsob dokazování – Použití souboru nepřímých důkazů – Požadovaný stupeň důkazní síly, pokud jde o jednotlivě nahlížené nepřímé důkazy – Důkazy spočívající pouze v jednání podniků – Důkazní povinnosti podniků zpochybňujících existenci protiprávního jednání – Povinnost Komise zpochybňující věrohodnost vysvětlení nabídnutého podniky (Článek 81 odst. 1 ES; nařízení Rady č. 1/2003, článek 2) (viz body 79-84, 143)

5.                     Kartelové dohody – Zákaz – Kartelové dohody, které mají účinky i po svém formálním ukončení – Uplatnění článku 81 ES (Článek 81 odst. 1 ES) (viz bod 105)

6.                     Kartelové dohody – Jednání ve vzájemné shodě – Paralelní jednání – Domněnka o jednání ve vzájemné shodě – Omezení – Odmítnutí ze strany vnitrostátních subjektů pro správu autorských práv poskytnout uživateli usazenému v jiném členském státě přímý přístup k jejich repertoáru – Narušení hospodářské (Článek 81 odst. 1 ES) (viz bod 119)

7.                     Žaloba na neplatnost – Soudní přezkum – Meze sporu (Článek 230 ES) (viz bod 165)

Předmět

Návrh na částečné zrušení rozhodnutí Komise C (2008) 3435 final ze dne 16. července 2008 v řízení podle článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/C2/38.698 – CISAC)

Výrok

1)

Článek 3 rozhodnutí Komise C (2008) 3435 final ze dne 16. července 2008 v řízení podle článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/C2/38.698 – CISAC) se zrušuje v rozsahu, v němž se týká Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

2)

Článek 4 odst. 2 uvedeného rozhodnutí se zrušuje v rozsahu, v němž se týká SIAE.

3)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

4)

Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů v hlavním řízení.

5)

SIAE a Komise ponesou každá vlastní náklady vynaložené v řízení o předběžném opatření.