EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS

(pirmā palāta)

2013. gada 3. decembrī

Lieta F‑36/13

CT

pret

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru (EACEA)

Civildienests – Pagaidu darbinieks – Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums – Izbeigšana – Cieņas pret amatu aizskārums – Uzticības zaudēšana

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu un ar kuru CT it īpaši lūdz atcelt Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) 2012. gada 24. jūlija lēmumu izbeigt viņa uz nenoteiktu laiku noslēgto pagaidu darbinieka līgumu un atlīdzināt nodarīto kaitējumu

Nolēmums      Prasību noraidīt. CT sedz savus un atlīdzina Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Pagaidu darbinieki – Uz nenoteiktu laiku noslēgta līguma izbeigšana – Pamatojums ar uzticības zaudēšanu – Pārbaude tiesā – Robežas

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 47. pants)

2.      Ierēdņi – Tiesības un pienākumi – Lojalitātes pienākums – Jēdziens – Apjoms

(Civildienesta noteikumu 12. pants; Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 11. pants)

3.      Ierēdņi – Pagaidu darbinieki – Uz nenoteiktu laiku noslēgta līguma izbeigšana – Administrācijas novērtējuma brīvība – Pienākums ierosināt disciplinārlietu – Neesamība

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 47. panta c) punkts un 49.–50.a pants)

1.      Pagaidu darbinieka līguma priekšlaicīga izbeigšana var tikt pamatota ar attiecīgā darbinieka rīcību, kas izraisījusi uzticības zaudēšanu starp attiecīgo darbinieku un institūciju, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus. Savienības tiesas veic pārbaudi attiecībā uz lēmuma par izbeigšanu tiesiskumu tikai par to, vai nav pieļauta acīmredzama kļūda vai nav notikusi pilnvaru nepareiza izmantošana.

(skat. 43. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2000. gada 12. decembris, T‑223/99 Dejaiffe/ITSB, 50.–53. punkts.

Vispārējā tiesa: 2011. gada 7. novembris, T‑283/08 P Longinidis/Cedefop, 83. un 84. punkts.

2.      Civildienesta noteikumu 12. pants ir viena no konkrētām lojalitātes pienākuma izpausmēm, kas uzliek ierēdnim pienākumu ne tikai atturēties no rīcības, kas aizskar ar amatu saistītu cieņu un pienācīgu cieņu pret iestādi un tās institūcijām, bet arī pierādīt, ka viņa rīcībā nav nekā aizdomīga, lai nodrošinātu, ka starp iestādi un ierēdni joprojām saglabājas uzticība.

Pienācīga cieņa pret savu amatu ierēdnim ir jāizrāda nevis tikai īpašajā brīdī, kad viņš pilda to vai citu konkrētu uzdevumu, bet gan šāds pienākums viņam ir jebkuros apstākļos.

(skat. 47. un 48. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1999. gada 19. maijs, T‑34/96 un T‑163/96 Connolly/Komisija, 130. punkts un tajā minētā judikatūra.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 8. novembris, F‑40/05 Andreasen/Komisija, 233. punkts un tajā minētā judikatūra; 2013. gada 11. septembris, F‑126/11 De Brito Sequeira Carvalho/Komisija, 91. punkts.

3.      Pat tāda pārkāpuma gadījumā, ar kuru, iespējams, varētu pamatot pagaidu darbinieka atlaišanu disciplināra pārkāpuma dēļ, institūcijai, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, nav pienākuma ierosināt disciplinārlietu pret ieinteresēto personu tā vietā, lai izvēlētos iespēju vienpusēji izbeigt līgumu, kā ir paredzēts Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 47. panta c) punktā. Izvēle izbeigt pagaidu darbinieka līgumu saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 47. panta c) punktu, nevis saskaņā ar minētās nodarbināšanas kārtības 49.–50.a pantu attiecībā uz disciplinārlietu ietilpst plašajā administrācijas novērtējuma brīvībā.

(skat. 54. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: Dejaiffe/ITSB, minēts iepriekš, 38. punkts.

Vispārējā tiesa: Longinidis/Cedefop, minēts iepriekš, 100. punkts un tajā minētā judikatūra.