Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 16ης Ιουλίου 2014 – Klar και Fernandez Fernandez κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-114/13) 1

(Υπαλληλική υπόθεση – Επιτροπή προσωπικού της Επιτροπής – Κεντρική επιτροπή – Ορισμός μελών του τοπικού τμήματος Λουξεμβούργου στην κεντρική επιτροπή προσωπικού – Ανάκληση από το τοπικό τμήμα ενός εκ των τακτικών του μελών στην κεντρική επιτροπή – Άρνηση της ΑΔΑ να αναγνωρίσει την απόφαση περί ανακλήσεως ως νόμιμη – Έννομο συμφέρον – Μη τήρηση της διαδικασίας που προηγείται της ασκήσεως προσφυγής – Εκπρόθεσμο της σχετικής ενστάσεως – Προδήλως απαράδεκτο)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες: Robert Klar (Grevenmacher, Λουξεμβούργο) και Francisco Fernandez Fernandez (Steinsel, Λουξεμβούργο) (εκπρόσωποι: A. Salerno και B. Cortese, δικηγόροι)Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Currall και C. Ehrbar)ΑντικείμενοΑίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως της Αρμόδιας για τους Διορισμούς Αρχής να μην αναγνωρίσει ως νόμιμη την απόφαση της τοπικής επιτροπής προσωπικού Λουξεμβούργου περί ανακλήσεως της εντολής προς μέλος της εξουσιοδοτημένο να την εκπροσωπεί στην κεντρική επιτροπή προσωπικού της Επιτροπής.ΔιατακτικόΤο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης διατάσσει:Απορρίπτει την προσφυγή ως προδήλως απαράδεκτη.Οι R. Klar και F. Fernandez Fernandez φέρουν τα δικά τους δικαστικά έξοδα και καταδικάζονται στα δικαστικά έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.