Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 16 lipca 2014 r. – Klar i Fernandez Fernandez przeciwko Komisji

(Sprawa F-114/13)1

(Służba publiczna – Komitet pracowniczy Komisji – Komitet centralny – Wyznaczenie członków sekcji lokalnej w Luksemburgu do centralnego komitetu pracowniczego – Odwołanie przez sekcję lokalną jednego z jej członków reprezentujących ją w ramach komitetu centralnego – Odmowa przez organ powołujący uznania zgodności z prawem decyzji o odwołaniu – Interes prawny – Niedopełnienie wymogów postępowania poprzedzającego wniesienie skargi – Przekroczenie terminu do wniesienia zażalenia – Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strony skarżące: Robert Klar (Grevenmacher, Luksemburg) i Francisco Fernandez Fernandez (Steinsel, Luksemburg) (przedstawiciele: A. Salerno i B. Cortese, adwokaci)Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i C. Ehrbar, pełnomocnicy)Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności decyzji organu powołującego o odmowie uznania za zgodną z prawem decyzji lokalnego komitetu pracowniczego w Luksemburgu w sprawie odwołania pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi do reprezentowania go w ramach centralnego komitetu pracowniczego KomisjiSentencja postanowieniaSkarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.R. Klar i F. Fernandez Fernandez pokryją własne koszty, a także zostają obciążeni kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.