Решение на Съда (четвърти състав) от 17 юли 2014 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Bamberg — Германия) — Наказателно производство срещу Mohammad Ferooz Qurbani

(Дело C-481/13)1

(Преюдициално запитване — Женевска конвенция от 28 юли 1951 г. за статута на бежанците — Член 31 — Гражданин на трета страна, влязъл в държава членка, след като е преминал през друга държава членка — Ползване на услугите на трафиканти — Незаконно влизане и пребиваване — Представяне на преправен паспорт — Наказателни санкции — Липса на компетентност на Съда)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberlandesgericht Bamberg

Страна в главното наказателно производство

Mohammad Ferooz Qurbani

Диспозитив

Съдът на Европейския съюз не е компетентен да отговори на преюдициалните въпроси, отправени от Oberlandesgericht Bamberg (Германия) с акт от 29 август 2013 г. по дело C-481/13.

____________

1 ОВ C 352, 30.11.2013 г.