Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Bamberg - Tyskland) – brottmål mot Mohammad Ferooz Qurbani

(Mål C-481/13)1

(Begäran om förhandsavgörande – Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 om flyktingars rättsliga ställning – Artikel 31 – Tredjelandsmedborgare som rest in i en medlemsstat via en annan medlemsstat – Anlitande av människosmugglare – Olaglig inresa och vistelse – Företeende av förfalskat pass – Straffrättsliga sanktioner – Domstolen saknar behörighet)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandesgericht Bamberg

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

Mohammad Ferooz Qurbani.

Domslut

Europeiska unionens domstol är inte behörig att besvara de tolkningsfrågor som Oberlandesgericht Bamberg (Tyskland) har hänskjutit enligt beslut av den 29 augusti 2013 i mål C-481/13.

____________

1 EUT C 352, 30.11.2013.