Sag C-386/11

Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG

mod

Kreis Düren

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf)

»Offentlige kontrakter – direktiv 2004/18/EF – begrebet »offentlig kontrakt« – artikel 1, stk. 2, litra a) – kontrakt indgået mellem to lokale forvaltninger – en enheds overførsel af rengøringsopgaven vedrørende visse af sine lokaler til en anden enhed mod en økonomisk kompensation«

Sammendrag – Domstolens dom (Femte Afdeling) af 13. juni 2013

1.        Tilnærmelse af lovgivningerne – fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter – direktiv 2004/18 – offentlig kontrakt – begreb – gensidigt bebyrdende aftale – omfattet – betingelser

(Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18, art. 1, stk. 2, og bilag II A)

2.        Tilnærmelse af lovgivningerne – fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter – direktiv 2004/18 – offentlige tjenesteydelseskontrakter – begreb – kontrakt indgået mellem to offentlige enheder, hvorefter den ene af enhederne overfører rengøringsopgaven vedrørende visse af sine lokaler til den anden enhed mod en økonomisk kompensation, og sidstnævnte gives ret til at betjene sig af tredjemand ved udførelsen af denne opgave – omfattet

[Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18, art. 1, stk. 2, litra d)]

1.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 28-31)

2.        En aftale, ved hvilken en offentlig enhed overdrager rengøringsopgaven vedrørende visse kontor-, forvaltnings- og skolebygninger til en anden offentlig enhed – uden at oprette et samarbejde mellem de kontraherende offentlige enheder med henblik på gennemførelsen af en fælles public service-opgave – alt imens den forbeholder sig kompetencen til at kontrollere den rette udførelse af denne opgave, mod en økonomisk kompensation, der skal svare til de omkostninger, der er forbundet med udførelsen af nævnte opgave, idet den anden enhed desuden kan betjene sig af tredjemand, som eventuelt er i stand til at agere på markedet for udførelsen af denne opgave, udgør en offentlig tjenesteydelseskontrakt som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra d), i direktiv 2004/18 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.

(jf. præmis 41 og domskonkl.)