Προσφυγή της 12ης Ιουλίου 2014 – ΖΖ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-64/14)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: ΖΖ (εκπρόσωπος: M.-A. Lucas, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Υπαλληλική υπόθεση – Αίτηση ακυρώσεως αποφάσεως της Επιτροπής με την οποία η προσφεύγουσα αποκλείσθηκε από τις εξετάσεις μεταφράσεως του διαγωνισμού EPSO (AD/263/13) για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων μεταφραστών ιταλικής γλώσσας.

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:να ακυρώσει την απόφαση της 19ης Νοεμβρίου 2013 με την οποία η προσφεύγουσα αποκλείσθηκε από τις εξετάσεις μεταφράσεως,να ακυρώσει, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, την απόφαση της 2ας Απριλίου 2014 με την οποία απορρίφθηκε η διοικητική ένσταση της προσφεύγουσας,να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.