Skarga wniesiona w dniu 12 lipca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-64/14)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: M.A. Lucas, avocat)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Służba publiczna – Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji w sprawie niedopuszczenia skarżącej do egzaminów z tłumaczenia w konkursie EPSO/AD/263/13 mającym na celu utworzenie listy rezerwy kadrowej tłumaczy języka włoskiego.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie niedopuszczenia skarżącej do egzaminów z tłumaczenia;w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie oddalenia zażalenia skarżącej;obciążenie Komisji kosztami postępowania.