Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-62/14)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat M.A. Lucas)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Służba publiczna – Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o niedopuszczeniu skarżącej do egzaminów z tłumaczenia – Konkurs EPSO (AD/263/13) w celu utworzenia rezerwy kadrowej dla naboru tłumaczy języka włoskiego.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 19 listopada 2013 r. o niedopuszczeniu skarżącej do egzaminów z tłumaczenia;W razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 27 marca 2014 r. oddalającej zażalenie skarżącej;obciążenie Komisji kosztami postępowania.