BESCHIKKING VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN
VAN DE EUROPESE UNIE

(Eerste kamer)

20 maart 2014

Zaak F‑33/13

Luigi Marcuccio

tegen

Europese Commissie

„Openbare dienst – Artikel 34, leden 1 en 6, van het Reglement voor de procesvoering – Binnen de beroepstermijn per fax ingesteld beroep – Handgeschreven handtekening van de advocaat die verschilt van die op het per post verzonden origineel van het verzoekschrift – Overschrijding van de beroepstermijn – Kennelijke niet-ontvankelijkheid”

Betreft:      Beroep, ingesteld krachtens artikel 270 VWEU, van toepassing op het EGA-Verdrag op grond van artikel 106 bis ervan, waarmee Marcuccio met name verzoekt om nietigverklaring van het besluit waarbij de Europese Commissie heeft geweigerd om hem een financiële compensatie te betalen voor niet-opgenomen verlofdagen. De neerlegging per post van het origineel van het verzoekschrift werd voorafgegaan door de verzending per fax, op 8 april 2013, naar de griffie van het Gerecht, die deze fax diezelfde dag heeft ontvangen, van een document dat werd gepresenteerd als de kopie van het per post neergelegde origineel van het verzoekschrift.

Beslissing:      Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Marcuccio draagt zijn eigen kosten.

Samenvatting

Gerechtelijke procedure – Inleidend verzoekschrift – Vormvereisten – Binnen de beroepstermijn per fax ingediend verzoekschrift – Handgeschreven handtekening van de advocaat die verschilt van die op het per post verzonden origineel van het verzoekschrift – Gevolg – Niet-inaanmerkingneming van de datum van ontvangst van de fax voor de beoordeling of de beroepstermijn in acht is genomen

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 34, lid 6; Ambtenarenstatuut, art. 91, lid 3)

Wat de relatie betreft tussen de handtekening van de advocaat van een verzoeker op een per fax aan het Gerecht voor ambtenarenzaken verzonden verzoekschrift en de handtekening op het uiterlijk tien dagen later neergelegde origineel, kan, wanneer de handtekening onderaan het per fax neergelegde verzoekschrift niet gelijk is aan de handtekening op het later verzonden origineel van het verzoekschrift, het per fax ingediende verzoekschrift niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de beroepstermijn.

De strikte toepassing van artikel 34, lid 6, door het Gerecht van zijn Reglement voor de procesvoering is vereist ter wille van de rechtszekerheid en de noodzaak om elke discriminatie of willekeurige behandeling bij de rechtsbedeling te vermijden.

(cf. punten 30 en 31)

Referentie:

Hof: 22 september 2011, Bell & Ross/BHIM, C‑426/10 P, punt 43

Gerecht voor ambtenarenzaken: 11 maart 2013, Marcuccio/Commissie, F‑131/12, punt 24

Gerecht van de Europese Unie: 14 november 2013, Marcuccio/Commissie, T‑283/13 P, punten 14 en 19