2014 m. rugsėjo 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Mohamed Ali Ben Alaya / Bundesrepublik Deutschland

(Byla C-491/13)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė – Direktyva 2004/114/EB – 6, 7 ir 12 straipsniai – Trečiųjų šalių piliečių įleidimo studijuoti sąlygos – Atsisakymas įleisti asmenį, kuris atitinka šioje direktyvoje nustatytas sąlygas – Kompetentingų institucijų diskrecija)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Berlin

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Mohamed Ali Ben Alaya

Atsakovė: Bundesrepublik Deutschland

Rezoliucinė dalis

2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyvos 2004/114/EB dėl trečiosios šalies piliečių įleidimo studijų, mokinių mainų, neatlygintino stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais sąlygų 12 straipsnį reikia aiškinti taip, kad atitinkama valstybė narė turi įleisti į savo teritoriją trečiosios šalies pilietį, pageidaujantį joje būti ilgiau nei tris mėnesius studijų tikslais, jei šis pilietis atitinka įleidimo sąlygas, išsamiai numatytas šios direktyvos 6 ir 7 straipsniuose, ir jei ši valstybė dėl šio piliečio nesiremia vienu iš minėtoje direktyvoje aiškiai išvardytų motyvų, pateisinančių atsisakymą išduoti leidimą gyventi.

____________

1 OL C 344, 2013 11 23.