Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 6. mai 2014. aasta otsus – Forget versus komisjon

(kohtuasi F-152/12)1

(Avalik teenistus – Ametnik – Töötasu – Peretoetused – Majapidamistoetus –Määramise tingimus – Tsiviilpartnerlus Luksemburgi õiguse alusel – Püsivas vabaabielus olev paar, kes saab sõlmida seadusliku abielu – Ametnik, kes ei vasta personalieeskirja VII lisa artikli 1 lõike 2 punkti c alapunkt iv tingimustele)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Claude Forget (Steinfort, Luksemburg) (esindaja: advokaat M. Kerger)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Gattinara)

Kostja toetuseks menetlusse astuja : Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja A. Bisch)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega hagejale keelduti majapidamistoetuse ja tema partnerile toitjakaotuspensioni maksmisest.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta C. Forget’ kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda.

____________

____________

1     ELT C 55, 23.2.2013, lk 26.