EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(kolmas jaosto)

14 päivänä toukokuuta 2014

Asia F‑34/13

Christodoulos Alexandrou

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Avoin kilpailu – Kilpailuilmoitus EPSO/AD/231/12 – Päätös olla hyväksymättä kantajaa arviointiin – Oikeus saada tutustua asiakirjoihin

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Christodoulos Alexandrou vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan päätökset, joilla hänet jätettiin hyväksymättä kilpailun EPSO/AD/231/12 arviointiin ja jotka Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) antoi tiedoksi 28.6 ja 16.7.2012, sekä 31.1.2013 tehdyn päätöksen, jolla hylättiin hänen näistä päätöksistä 25.9.2012 tekemänsä valitus.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Christodoulos Alexandrou vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komissiolle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kilpailu – Valintalautakunta – Hakijan hylkääminen hänen monivalintakokeissa saamiensa riittämättömien tulosten vuoksi – Perusteluvelvollisuuden laajuus – Lopullisen hylkäävän arvosanan tiedoksi antaminen – Riittävä perustelu poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta

(Henkilöstösääntöjen 25 artiklan toinen kohta)

Kilpailun valintalautakunnan hakijasta tekemän kaltaisen, asianomaiselle vastaisen päätöksen perustelemista koskevan velvollisuuden tarkoituksena on antaa asianomaiselle henkilölle tarvittavat tiedot sen selvittämiseksi, onko päätös perusteltu, ja mahdollistaa sen tuomioistuinvalvonta.

Erityisten olosuhteiden puuttuessa hallinto, joka järjestää palvelukseen ottamista koskevat kokeet monivalintakysymysten muodossa, täyttää perusteluvelvollisuutensa ilmoittamalla näissä kokeissa epäonnistuneille hakijoille oikeiden vastausten osuuden prosentteina ja toimittamalla näille pyynnöstä kuhunkin esitettyyn kysymykseen annettavan oikean vastauksen.

(ks. 30–33 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑53/00, Angioli v. komissio, 23.1.2003, 67 kohta ja asia T‑33/00, Martínez Páramo ym. v. komissio, 27.3.2003, 43 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑7/07, Angioi v. komissio, 29.6.2011, 136–138 kohta