Sag anlagt den 24. juni 2014 – ZZ mod Europa-Kommissionen

(Sag F-59/14)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat H. Mannes)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Personalesag – påstand om erstatning med tillæg af morarenter for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt på grund af tabet af en mulighed for ansættelse i EU, støttet på Personalerettens dom af 29. september 2010 i sag F-5/08, Brune mod Kommissionen.

Sagsøgerens påstande

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren erstatning med tillæg af morarenter for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som denne har lidt som følge af den retsstridige udelukkelse fra udvælgelsesprøven EPSO/AD/26/05.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

I givet fald afsiges der udeblivelsesdom.