SENTENZA TAT-TRIBUNAL GĦAS-SERVIZZ PUBBLIKU TAL-UNJONI EWROPEA

(It-Tieni Awla)

10 ta’ April 2014

Kawża F‑81/12

Risto Nieminen

vs

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

“Servizz pubbliku – Promozzjoni – Proċedura ta’ promozzjoni 2010 – Proċedura ta’ promozzjoni 2011 – Deċiżjoni li r-rikorrent ma jiġix promoss – Obbligu ta’ motivazzjoni – Eżami komparattiv tal-merti – Amministraturi assenjati f’funzjonijiet lingwistiċi u amministraturi assenjati f’funzjonijiet mhux lingwistiċi – Kwoti ta’ promozzjoni – Konsistenza fit-tul tal-merti”

Suġġett :      Rikors, ippreżentat skont l-Artikolu 270 TFUE, applikabbli għat-Trattat KEEA skont l-Artikolu tiegħu 106a, li abbażi tiegħu R. Nieminen ippreżenta dan ir-rikors intiż għall-annullament tad-deċiżjonijiet tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li huma ma jiġix promoss fil-grad AD 12 fil-proċeduri ta’ promozzjoni 2010 u 2011.

Deċiżjoni:      Ir-rikors huwa miċħud. R. Nieminen għandu jbati l-ispejjeż tiegħu u huwa kkundannat għall-ispejjeż esposti mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Sommarju

1.      Uffiċjali – Promozzjoni – Eżami komparattiv tal-merti – Elementi li jistgħu jittieħdu inkunsiderazzjoni – Amministraturi assenjati f’funzjonijiet lingwistiċi u oħrajn f’funzjonijiet mhux lingwistiċi – Kwoti tal-promozzjoni – Ksur tal-Artikolu 45(1) tar-Regolamenti tal-Persunal

(Regolamenti tal-Persunal, Artikolu 45(1))

2.      Uffiċjali – Promozzjoni – Kriterji – Merti – Teħid inkunsiderazzjoni tal-anzjanità fil-grad – Natura sussidjarja – Teħid inkunsiderazzjoni tal-konsistenza fit-tul tal-merti – Portata

(Regolamenti tal-Persunal, Artikolu 45(1))

3.      Uffiċjali – Promozzjoni – Eżami komparattiv tal-merti – Modalitajiet – Setgħa diskrezzjonali tal-amministrazzjoni – Limiti – Osservanza tal-prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament – Stħarriġ ġudizzjarju – Limiti

(Regolamenti tal-Persunal, Artikolu 45)

4.      Uffiċjali – Promozzjoni – Eżami komparattiv tal-merti – Setgħa diskrezzjonali tal-amministrazzjoni – Portata – Żball manifest ta’ evalwazzjoni tal-merti ta’ uffiċjal mhux promoss

(Regolamenti tal-Persunal, Artikolu 45)

1.      Il-fatt li jiġi rriżervat numru ddeterminat ta’ impjiegi għall-promozzjoni għal amministraturi assenjati f’funzjonijiet lingwistiċi jista’ jostakola lil wieħed jew diversi amministraturi assenjati f’funzjonijiet mhux lingwistiċi milli jiġu promossi anki meta l-merti tagħhom kienu superjuri għal dawk tal-kollegi tagħhom assenjati f’funzjonijiet lingwistiċi u li bbenfikaw minn promozzjoni. Tali riżerva ta’ impjieg tmur kontra d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 45(1) tar-Regolamenti tal-Persunal, li jippreżumu li l-eżami komparattiv tal-merti għandu jsir abbażi ta’ ugwaljanza.

(ara l-punt 40)

Referenza:

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku: 15 ta’ Diċembru 2010, Almeida Campos et vs Il-Kunsill, F‑14/09, punti 37 u 38

2.      L-anzjanità fil-grad u fis-servizz tista’ tintuża bħala kriterju għall-promozzjoni biss sussidjarjament, fil-każ ta’ merti ugwali stabbiliti fuq il-bażi, b’mod partikolari, tat-tliet kriterji msemmija espressament fl-Artikolu 45(1) tar-Regolamenti tal-Persunal. Madankollu l-Awtorità tal-Ħatra tista’ wkoll twettaq evalwazzjoni komparattiva tal-merti tal-uffiċjali promovabbli billi tibbaża ruħha fuq il-konsistenza fit-tul tal-merti rispettivi tagħhom.

Il-kriterju tal-konsistenza fit-tul tal-merti ma jikkostitwixxix kriterju separat mit-tliet kriterji previsti mill-Artikolu 45(1) tar-Regolamenti tal-Persunal, iżda joħroġ direttament mill-ewwel wieħed minnhom, ibbażat fuq ir-rapporti dwar l-uffiċjali. B’mod iktar speċifiku, il-kriterju tal-konsistenza fit-tul tal-merti jippermetti teħid inkunsiderazzjoni aħjar tal-merti kollha tal-uffiċjali promovabbli, b’osservanza tal-prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament. Fil-fatt, jekk l-Awtorità tal-Ħatra tieħu inkunsiderazzjoni r-rapport jew ir-rapporti l-iktar riċenti dwar l-uffiċjali promovabbli, l-eżami kumparattiv tal-merti jkun distort jew, tal-inqas, inkomplet, peress li l-Awtorità tal-Ħatra ma teżaminax il-merti kollha tal-uffiċjali li jkollhom iktar minn sentejn ta’ anzjanità fil-grad. Barra minn dan, l-użu tal-plural, fil-frażi “ir-rapporti dwar l-uffiċjali” li tinsab fl-Artikolu 45(1) tar-Regolamenti tal-Persunal, jindika li l-Awtorità tal-Ħatra hija fil-prinċipju obbligata li teżamina r-rapporti kollha dwar l-uffiċjali sa mid-dħul tagħhom f’dan il-grad, u dan jimplika neċessarjament fit-teħid inkunsiderazzjoni tal-kriterju tal-konsistenza fit-tul tal-merti. Fl-aħħar nett, il-kriterju ta’ konsistenza fit-tul tal-merti ma jistax sempliċiment jintroduċi mill-ġdid fl-eżami komparattiv, imwettaq abbażi tal-Artikolu 45(1) tar-Regolamenti tal-Persunal, il-kriterju tal-anzjanità, peress li anzjanità kbira tista’ faċilment ma tkunx akkumpanjata minn merti għoljin u konsistenti fit-tul, b’tali mod li ż-żewġ kriterji bl-ebda mod ma jikkoinċidu, anki jekk teżisti ċerta rabta bejniethom.

(ara l-punti 43 u 44)

Referenza:

Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea: 15 ta’ Jannar 2014, Stols vs Il-Kunsill, T‑95/12 P, punti 41 sa 44

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku: 13 ta’ Diċembru 2011, Stols vs Il-Kunsill, F‑51/08 RENV, punt 47

3.      Sabiex jiġu evalwati l-merti li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni fil-kuntest ta’ deċiżjoni ta’ promozzjoni abbażi tal-Artikolu 45 tar-Regolamenti tal-Persunal, l-Awtorità tal-Ħatra tgawdi minn setgħa diskrezzjonali wiesgħa u l-istħarriġ tal-qorti għandu jkun limitat għall-kwistjoni dwar jekk, fid-dawl tar-rimedji u mezzi li setgħu mexxew lill-amministrazzjoni fl-evalwazzjoni tagħha, din tal-aħħar żammitx mal-limiti mhux kritikabbli u ma użatx is-setgħa tagħha b’mod manifestament żbaljat. Għalhekk, il-qorti ma tistax tissostitwixxi l-evalwazzjoni tagħha tal-kwalifiki u tal-merti tal-uffiċjali flok dik magħmula mill-Awtorità tal-Ħatra. Din għandha tillimita ruħha għal stħarriġ tal-oġġettività u l-eżattezza tal-eżami kumparattiv tal-merti previst mill-Artikolu 45(1) tar-Regolamenti tal-Persunal, fid-dawl tal-preċiżjonijiet ipprovduti mill-Awtorità tal-Ħatra dwar il-proċedura ta’ promozzjoni, qabel l-imsemmi eżami. Għalhekk ma huwiex kompitu tal-qorti tal-Unjoni li tistħarreġ il-fondatezza tal-evalwazzjoni, li tinkludi opinjonijiet ta’ valuri kumplessi, li, min-natura tagħhom, ma jistgħux ikunu suġġetti għal verifika oġġettiva, prodotta mill-amministrazzjoni fuq il-kapaċitajiet professjonali ta’ uffiċjal.

Is-setgħa diskrezzjonali għalhekk irrikonoxxuta lill-amministrazzjoni hija madankollu limitata min-neċessità li jsir eżami komparattiv tal-merti b’attenzjoni u b’imparzjalità, fl-interess tas-servizz u f’konformità mal-prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament. Għalkemm l-Awtorità tal-Ħatra għandha setgħa taħt ir-Regolamenti tal-Persunal statutarja li twettaq tali eżami skont il-proċedura jew il-metodu li hija tqis l-iktar adegwat, l-imsemmi eżami għandu, fil-prattika, jitwettaq fuq bażi ta’ ugwaljanza u fuq sorsi ta’ informazzjoni u ta’ informazzjoni paragunabbli.

Metodu ta’ evalwazzjoni użat għal finijiet ta’ paragun tal-merti tal-uffiċjali, li jikkonsisti f’paragun tal-medja ta’ evalwazzjonijiet analitiċi tal-uffiċjali mal-mezz ta’ evalwazzjonijiet analitiċi mogħtija mill-evalwaturi tagħhom, huwa rilevanti sa fejn għandu tendenza li jxejjen is-suġġettività li tirriżulta minn evalwazzjonijiet magħmula minn evalwaturi differenti.

Barra minn hekk, l-Awtorità tal-Ħatra għandha s-setgħa tar-Regolementi tal-Persunal sabiex twettaq l-eżami komparattiv tal-merti, skont l-Artikolu 45 tar-Regolamenti tal-Persunal, skont il-proċedura jew il-metodu li hija tqis l-iktar xieraq. Tali setgħa madankollu huwa limitat mill-ħtieġa li l-imsemmi eżami jsir b’attenzjoni u imparzjalità, fl-interess tas-servizz u b’mod konformi mal-prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament ugwali. Fil-prattika, dan l-eżami għandu jsir fuq bażi ugwali u abbażi ta’ sorsi ta’ informazzjoni u ta’ dettalji komparabbli.

(ara l-punti 57, 58, 90 u 91)

Referenza:

Il-Qorti tal-Prim’Istanza: 13 ta’ Lulju 1995, Rasmussen vs Il-Kummissjoni, T‑557/93, punt 20 u l-ġurisprudenza ċċitata; 3 ta’ Ottubru 2000, Cubero Vermurie vs Il-Kummissjoni, T‑187/98, punt 85

Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea: 16 ta’ Mejju 2013, Canga Fano vs Il-Kunsill, T‑281/11 P, punti 41, 42 u l-ġurisprudenza ċċitata; Stols vs Il-Kunsill, iċċitata iktar ʼil fuq, punti 29 sa 31

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku: 14 ta’ Lulju 2011, Praskevicius vs Il-Parlament, F‑81/10, punt 53

4.      Fil-kuntest tal-istħarriġ eżerċitat mill-qorti tal-Unjoni fuq l-għażliet magħmula mill-amministrazzjoni fil-qasam tal-promozzjoni, żball huwa manifest meta jkun jista’ jiġi pperċepit b’mod faċli u jkun jista’ jiġi identifikat b’mod evidenti, fid-dawl tal-kriterji li għalihom il-leġiżlatur kellu l-intenzjoni jissuġġetta d-deċiżjonijiet fil-qasam tal-promozzjoni. Konsegwentement, sabiex jiġi stabbilit li l-amministrazzjoni wettqet żball manifest fl-evalwazzjoni tal-fatti li huwa ta’ natura li jiġġustifika l-annullament ta’ deċiżjoni, il-provi li r-rikorrent għandu jipproduċi għandhom ikunu suffiċjenti sabiex iċaħħdu lill-evalwazzjonijiet magħmula mill-amministrazzjoni mill-plawżibbiltà tagħhom. Fi kliem ieħor, il-motiv ibbażat fuq l-iżball manifest għandu jiġi miċħud jekk, minkejja l-elementi mressqa mir-rikorrenti, l-evalwazzjoni kkontestata tista’ titqies veraċi jew valida.

(ara l-punt 59)

Referenza:

Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea: Canga Fano vs Il-Kunsill, iċċitata iktar ʼil fuq, punt 127

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku: 24 ta’ Marzu 2011, Canga Fano vs Il-Kunsill, F‑104/09, punt 35 ; 12 ta’ Diċembru 2012, Cerafogli vs BĊE, F‑43/10, punt 131, li hija suġġetta għal appell pendenti quddiem il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, Kawża T‑114/13 P