Προσφυγή της 12ης Σεπτεμβρίου 2014 – ZZ κατά ΓΕΕΑ

(Υπόθεση F-93/14)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: ZZ (εκπρόσωπος: Σ. Παππάς, δικηγόρος)

Καθού: ΓΕΕΑ

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Η ακύρωση της αποφάσεως του ΓΕΕΑ, στηριζόμενης στην απόφαση του Προέδρου του ΓΕΕΑ της 29ης Μαρτίου 2012 για την τηλεργασία, με την οποία δεν επιτρέπεται στον προσφεύγοντα να εργάζεται εξ αποστάσεως στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί αυτός να επιστρέψει στο Αλικάντε.

Αιτήματα

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την προσβαλλομένη απόφαση·

να καταδικάσει το καθού στα δικαστικά έξοδα της παρούσας διαδικασίας.