Жалба, подадена на 17 септември 2014 г. — ZZ и ZZ/Комисия

(Дело F-96/14)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: ZZ и ZZ (представители: J. Lombaert и A. Surny, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията да преизчисли със задна дата наследствените пенсии на жалбоподателите и да разпореди връщане на разликата като недължимо получена сума.

Искания на жалбоподателите

Да се отмени решението на PMO от 22 ноември 2013 г.,

да се установи, че недължимо получената от жалбоподателите сума не подлежи на връщане,

да се установи, че в частта, в която изменя размера на отпуснатите на жалбоподателите наследствени пенсии (за преживели съпрузи и деца), обжалваното решение поражда последици едва от първия ден на следващия месец, тоест от 1 декември 2013 г.