Προσφυγή της 31ης Οκτωβρίου 2014 – ZZ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-127/14)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: ZZ (εκπρόσωπος: A. Salerno, δικηγόρος)

Καθής: Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως της Επιτροπής να μην υπολογίσει εκ νέου τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που αναγνωρίζονται στον προσφεύγοντα στο πλαίσιο του συνταξιοδοτικού καθεστώτος της Ένωσης κατ’ εφαρμογήν των νέων γενικών εκτελεστικών διατάξεων σχετικά με τα άρθρα 11 και 12 του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ.

Αιτήματα

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 2014, περί απορρίψεως της από 6 Ιανουαρίου 2014 αιτήσεως του προσφεύγοντος για εκ νέου υπολογισμό των συντάξιμων ετών που του αναγνωρίζονται κατόπιν της μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του από το γερμανικό συνταξιοδοτικό καθεστώς προς το κοινοτικό καθεστώς·

να καταδικάσει την Επιτροπή στο σύνολο των δικαστικών εξόδων, τούτο δε ανεξαρτήτως της εκβάσεως της προσφυγής, για τον λόγο ότι η απάντηση στη διοικητική ένσταση ήταν τόσο ανεπαρκής σε σχέση με το περιεχόμενο της ενστάσεως ώστε ο προσφεύγων αναγκάστηκε, προκειμένου να τύχουν σοβαρής εξετάσεως οι αιτιάσεις που προέβαλε, να προσφύγει ενώπιον δικαστηρίου.