Skarga wniesiona w dniu 27 października 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-122/14)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci J.-N. Louis, R. Metz i D. Verbeke)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze, stwierdzenie braku zastosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniającego regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej w zakresie, w jakim przewidziano w nim zawieszenie metody aktualizacji wysokości wynagrodzeń i wprowadzono składkę solidarnościową, oraz po drugie, stwierdzenie nieważności decyzji Rady o potrącaniu wspomnianej składki solidarnościowej z wynagrodzenia strony skarżącej od dnia 1 stycznia 2014 r., podczas gdy jej wynagrodzenie nie podlega aktualizacji w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie braku zastosowania rozporządzenia nr 1023/2013 w zakresie, w jakim przewidziano w nim zawieszenie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. metody aktualizacji wysokości wynagrodzeń określonej w załączniku XI do regulaminu pracowniczego, a jednocześnie wprowadzono, w odniesieniu do tego samego okresu, składkę „solidarnościową” w wysokości 6%;

w rezultacie stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.