Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 18. novembra 2014 – De Nicola/EIB

(vec F-59/09 RENV)1

(Verejná služba – Vrátenie veci Súdu pre verejnú službu po zrušení – Zamestnanci EIB – Ročné hodnotenie – Interný predpis – Postup preskúmavania – Právo byť vypočutý – Porušenie odvolacím výborom – Nezákonnosť rozhodnutia odvolacieho výboru – Psychické obťažovanie – Zastavenie konania o návrhoch na náhradu škody)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembursko) (v zastúpení: L. Isola)

Žalovaná: Európska investičná banka (EIB) (v zastúpení: T. Gilliams a G. Nuvoli, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie povýšení, o ktorých sa rozhodlo 29. apríla 2008 a ktoré neobsahujú meno žalobcu, ako aj hodnotenia žalobcu za rok 2007. Na druhej strane zrušenie rozhodnutia odvolacieho výboru, že bude rozhodovať vo veci napriek vzneseniu námietky zaujatosti. Napokon preukázanie skutočnosti, že žalobca je obeťou psychického obťažovania, a uloženie povinnosti žalovanej, aby sa zdržala takejto činnosti a nahradila nemajetkovú a majetkovú ujmu

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie odvolacieho výboru Európskej investičnej banky zo 14. novembra 2008 sa zrušuje.

2.    Konanie o návrhoch na náhradu údajnej ujmy z dôvodu psychického obťažovania sa zastavuje.

3.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.    Európska investičná banka znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil pán De Nicola vo veciach F-59/09, T-264/11 a F-59/09 RENV.

____________

1 Ú. v. EÚ C 205, 29.8.2009, s. 49.