EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(otrā palāta)

2014. gada 19. jūnijā

Lieta F‑24/12

BN

pret

Eiropas Parlamentu

Civildienests – Ierēdņi – Prasība atcelt tiesību aktu – AD 14 pakāpes ierēdnis, kas ieņem nodaļas vadītāja amatu – Apgalvojums par psiholoģisku vardarbību pret ģenerāldirektoru – Mobilitātes īstenošana – Atteikums pieņemt iecelšanu padomnieka amatā citā ģenerāldirektorātā, zaudējot nodaļas vadītāja atalgojuma piemaksu – Lēmums par pagaidu iecelšanu citā padomnieka amatā – Dienesta intereses – Noteikums par pakāpes un amata atbilstību – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Kaitējums, kas izriet no rīcības, kura nav lēmums

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš EAEK līgumam ir piemērojams atbilstoši tā 106.a pantam, ar kuru BN Civildienesta tiesai lūdz, pirmkārt, atcelt Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja 2012. gada 16. janvāra lēmumu, ar kuru tiek izbeigti viņas nodaļas vadītājas pienākumi Personāla ģenerāldirektorātā (ĢD) un no 2012. gada 1. janvāra viņa tiek iecelta tā paša ģenerāldirektorāta Resursu direktorāta padomnieces amatā, un, otrkārt, atlīdzināt zaudējumus, ko viņa esot cietusi saistībā ar vardarbīgu rīcību un sliktu pārvaldību no Personāla ģenerāldirektora puses, kuri ex æquo et bono ir novērtēti EUR 50 000 apmērā

Nolēmums      Prasību noraidīt. Eiropas Parlaments sedz visus savus un atlīdzina visus BN tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Administrācijas pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses – Piemērojamība – Pastiprināts pienākums gadījumā, ja tiek ietekmēta ierēdņa veselība – Ierobežojumi

(Civildienesta noteikumu 24. pants)

2.      Ierēdņi – Pārcelšana citā amatā – Iecelšana citā amatā – Nošķiršanas kritērijs – Kopīgi nosacījumi

(Civildienesta noteikumu 4. pants, 7. panta 1. punkts un 29. pants)

3.      Ierēdņi – Dienestu organizēšana – Personāla iecelšana amatā – Iecelšana citā amatā – Noteikuma par pakāpes un amata atbilstību ievērošana – Piemērojamība

(Civildienesta noteikumu 7. panta 1. punkts)

4.      Ierēdņi – Atalgojums – Atalgojuma piemaksa, kas ir saistīta ar nodaļas vadītāja, direktora vai ģenerāldirektora pienākumiem – Piešķiršanas nosacījumi

(Civildienesta noteikumu 44. panta 2. punkts)

5.      Tiesvedība – Tiesāšanās izdevumi – Izdevumi – Taisnīguma prasību ņemšana vērā – Piespriešana lietas dalībniekam, kam spriedums ir labvēlīgs, atlīdzināt tiesāšanās izdevumus – Pagaidu noregulējuma tiesvedībā radušies izdevumi –Ietveršana

(Civildienesta tiesas Reglamenta 87. panta 2. punkts un 88. pants)

1.      Administrācijas pienākumi, kas izriet no pienākuma ņemt vērā ierēdņu intereses, ir būtiski pastiprināti gadījumā, ja situācija attiecas uz tādu ierēdni, kura fiziskā vai garīgā veselība tiek ietekmēta. Šādā gadījumā administrācijai viņa lūgumi ir jāizskata ar īpašu atvērtību. Turklāt iestādes medicīniskajam dienestam – it īpaši tad, ja attiecīgais ierēdnis pats vai arī administrācija ir vērsusi tā uzmanību uz iespējami kaitīgu ietekmi, kāda administratīvam lēmumam varētu būt uz tās personas veselību, kurai tas ir adresēts, – ir vispārīgi jāpārbauda, vai apgalvotais risks pastāv un cik tas ir liels, un jāinformē iecēlējinstitūcija par tā veiktās pārbaudes rezultātiem.

Iestādes pienākums sniegt palīdzību saviem darbiniekiem un pienākums ņemt vērā viņu intereses tomēr neliek administrācijai pārkāpt pašai savus iekšējos noteikumus.

(skat. 34., 35. un 44. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: spriedums Esders/Komisija, F‑62/10, EU:F:2011:141, 80. un 82. punkts un tajos minētā judikatūra.

2.      No Civildienesta noteikumu sistēmas izriet, ka pārcelšana citā amatā šī jēdziena tiešajā nozīmē notiek tikai tad, ja ierēdnis tiek pārcelts uz vakantu amata vietu. No tā izriet, ka uz jebkuru pārcelšanu citā amatā kā tādu attiecas Civildienesta noteikumu 4. un 29. pantā paredzētās formalitātes. Turpretim šīs formalitātes nav piemērojamas ierēdņa iecelšanas citā amatā gadījumā, jo šādas iecelšanas rezultātā nerodas vakanta amata vieta.

Tomēr uz lēmumiem par iecelšanu citā amatā – tāpat kā pārcelšanu citā amatā saistībā ar attiecīgo ierēdņu tiesību un likumīgo interešu aizsardzību – attiecas Civildienesta noteikumu 7. panta 1. punkta normas, it īpaši tādā ziņā, ka ierēdņu iecelšanu citā amatā var veikt tikai dienesta interesēs un ievērojot darba līdzvērtību.

(skat. 46.–48. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: spriedums Clotuche/Komisija, T‑339/03, EU:T:2007:36, 31. punkts.

Civildienesta tiesa: spriedums de Albuquerque/Komisija, F‑55/06, EU:F:2007:15, 55. punkts un tajā minētā judikatūra.

3.      Ierēdņa iecelšanas citā amatā gadījumā, ja tiek mainīti viņam uzticētie pienākumi, pakāpes un amata atbilstības princips, kas it īpaši ir noteikts Civildienesta noteikumu 7. pantā, nozīmē salīdzinājumu nevis starp attiecīgā ierēdņa pašreizējiem un agrākajiem pienākumiem, bet starp viņa pašreizējiem pienākumiem un viņa pakāpi hierarhijā. Tādēļ noteikums par pakāpes un amata atbilstību pieļauj, ka lēmums ietver jaunu pienākumu uzticēšanu, kuri, lai gan tie atšķiras no iepriekš pildītajiem pienākumiem un attiecīgā persona tos uztver kā savu pienākumu samazināšanu, tomēr ir saderīgi ar amatu, kas atbilst viņa pakāpei. Tātad ar faktisku ierēdņa pilnvaru samazināšanu pakāpes un amata savstarpējās atbilstības princips tiek pārkāpts tikai tad, ja viņa jaunie pienākumi, tos aplūkojot kopumā, acīmredzami ir nenozīmīgāki par tiem, kas atbilst viņa pakāpei un amatam, ņemot vērā šo pienākumu būtību, svarīgumu un apjomu. Tādējādi, ieceļot ierēdni no nodaļas vadītāja amata padomnieka amatā, saglabājot to pašu dienesta pakāpi AD 14, tiek ievērots pakāpes un amata atbilstības princips, ciktāl, kā redzams pamatamatu apraksta tabulā Civildienesta noteikumu I pielikuma A punktā, pakāpe AD 14 atbilst administratoram, kas pilda, piemēram, direktora, nodaļas vadītāja vai padomnieka pienākumus.

(skat. 57.–59. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: spriedums Bermejo Garde/ESK, F‑41/10, EU:F:2012:135, 162. un 163. punkts un tajos minētā judikatūra, par šo spriedumu Vispārējā tiesā tiek izskatīta apelācijas sūdzība, lieta T‑530/12 P.

4.      Piemērojot Civildienesta noteikumu 44. panta 2. punktu, ierēdnis, kas tiek iecelts nodaļas vadītāja, direktora vai ģenerāldirektora amatā tajā pašā pakāpē, no iecelšanas dienas šajā pakāpē saņem līmeņa paaugstinājumu. Šis noteikums parāda, ka atalgojuma piemaksa ierēdnim tiek izmaksāta saistībā ar pārvaldītāja pienākumu pildīšanu un ka tā ir saistīta ar šo pienākumu izpildi. Ja ierēdnis beidz pildīt šos pienākumus un turpina pildīt citus, kas neietver pārvaldes pienākumus, tiesības uz atalgojuma piemaksu izbeidzas.

(skat. 72. punktu)

5.      Saskaņā ar Civildienesta tiesas Reglamenta 88. pantu lietas dalībniekam – pat tad, ja tam spriedums ir labvēlīgs, – var piespriest daļēji vai pat pilnībā atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, ja to pamato tā rīcība, tostarp pirms tiesvedības ierosināšanas.

Ņemot vērā, ka prasītāja vēlējās apspriesties ar savas iestādes ģenerālsekretāru un vērsās tieši pie iestādes priekšsēdētāja kā pie iecēlējinstitūcijas, lūdzot attiecībā uz viņu veikt ārkārtas pasākumus, tomēr ne viens, ne otrs viņu nepieņēma, un tas viņā varēja radīt sajūtu, ka iestāde, kurai viņa izrāda uzticību, savukārt viņu ignorē, ir pamats nolemt, ka iestāde, kurai spriedums ir labvēlīgs, sedz savus tiesāšanās izdevumus, ieskaitot tos, kas tai ir radušies pagaidu noregulējuma tiesvedībā, un iestāde atlīdzina arī prasītājas tiesāšanās izdevumus, ieskaitot tos, kas tai ir radušies pagaidu noregulējuma tiesvedībā.

(skat. 98. un 100. punktu)