Žaloba podaná dne 3. listopadu 2014 – ZZ v. Komise

(Věc F-128/14)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ), kterým byla žalobci uložena disciplinární sankce v podobě odložení postupu do vyššího platového stupně na dobu 12 měsíců.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí přijaté OOJ v osobě tří generálních ředitelů Komise dne 23. prosince 2013, kterým byla žalobci s účinností od 31. prosince 2013 v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. c) přílohy IX služebního řádu uložena sankce v podobě odložení postupu do vyššího platového stupně na dobu 12 měsíců;

zrušit v nezbytném rozsahu rovněž rozhodnutí přijaté OOJ dne 22. července 2014, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce ze dne 21. března 2014, na základě které zpochybňuje výše uvedené disciplinární opatření ze dne 23. prosince 2013;uložit žalované náhradu nákladů řízení v souladu s článkem 101 jednacího řádu, včetně nákladů nutně vynaložených pro účely řízení, jako jsou náklady na cestu a pobyt, jakož i odměny advokátů, a to na základě článku 105 tohoto jednacího řádu.