Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 25.3.2014 – Deutsche Bank vastaan SMHV (Leistung aus Leidenschaft)

(asia T‑539/11)

Yhteisön tavaramerkki – Hakemus sanamerkin Leistung aus Leidenschaft rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Tavaramerkki, joka koostuu mainoslauseesta – Ehdottomat hylkäysperusteet – Erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta – Yhdenvertainen kohtelu – Perusteluvelvollisuus – Näyttö, joka on esitetty ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa

1.                     Yhteisön tavaramerkki – Menettelysäännökset – Päätösten perusteleminen – Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan ensimmäinen virke – Sama ulottuvuus kuin SEUT 296 artiklalla (SEUT 296 artikla; neuvoston asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan ensimmäinen virke) (ks. 13 kohta)

2.                     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Hylkäysperusteiden tutkiminen kunkin rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tai palvelun osalta erikseen – Velvollisuus perustella rekisteröintihakemuksen hylkääminen – Ulottuvuus (Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohta ja 75 artikla) (ks. 14 ja 15 kohta)

3.                     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky – Tavaramerkit, jotka koostuvat mainoslauseista – Ylistävä myynninedistämisilmaisu (Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) (ks. 29 kohta)

4.                     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Merkin erottamiskyvyn puuttuminen – Useista osista muodostettu tavaramerkki – Toimivaltaisen viranomaisen mahdollisuus merkin kunkin osan tutkimiseen – Tarve kohdeyleisön yhdistelmästä saaman kokonaisvaikutelman huomioon ottamiseen (Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) (ks. 36 kohta)

5.                     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky – Sanamerkki Leistung aus Leidenschaft (Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) (ks. 41–47 kohta)

6.                     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Merkin rekisteröintikelpoisuuden arviointi – Vain yhteisön säännöstö otetaan huomioon – Tavaramerkin aikaisempi rekisteröinti joissakin jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa – Päätökset eivät sido yhteisön viranomaisia (ks. 53 kohta)

7.                     Yhteisön tavaramerkki – Viraston päätökset – Yhdenvertaisen kohtelun periaate – Hyvän hallinnon periaate – Viraston aikaisempi ratkaisukäytäntö (ks. 61–63 kohta)

Aihe

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 3.8.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 188/2011-4), joka koskee hakemusta sanamerkin Leistung aus Leidenschaft rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi

Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

Deutsche Bank AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.