Beslut meddelat av ordföranden

FÖR Europeiska unionens personaldomstols

tredje avdelning

17 november 2014

Mål F‑126/13

Yannick Durand

mot

Europeiska kommissionen

”Förlikning – Artikel 91.1 i rättegångsreglerna – Överenskommelse mellan parterna inför personaldomstolen – Avskrivning”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, i vilken Yannick Durand har yrkat ogiltigförklaring av beslutet av den 21 maj 2013, enligt vilket dels sökanden familjetillägg ska betalas ut direkt till sökandens exhustru, modern till hans barn, och av beslutet av den 23 september 2013 om avslag på hans klagomål. I samma ansökan har Yannick Durand yrkat att Europeiska kommissionen ska förpliktas att betala honom de belopp som ska betalas ut i familjetillägg.

Avgörande:      Mål F‑126/13, Durand/kommissionen, avskrivs. Yannick Durand och Europeiska kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna enligt den överenskommelse som slutits mellan dem. Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

Talan väckt av tjänstemän – Förlikning i målet vid personaldomstolen – Fastställelse av överenskommelsen i en särskild rättsakt som undertecknats av referenten och justitiesekreteraren

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 91.1)

Lydelsen i en överenskommelse som slutits i samband med en förlikning inför personaldomstolen kan fastställas i en rättsakt som undertecknas av referenten och justitiesekreteraren i enlighet med artikel 91.1 första stycket i personaldomstolens rättegångsregler, särskilt i fall då överenskommelsens innehåll innebär att sökandens exhustru ska lämna sitt medgivande.

(se punkt 7)