Решение на Съда (четвърти състав) от 18 декември 2014 г. (преюдициално запитване от Retten i Kolding, Civilretten — Дания) — FOA, действащ от името на Karsten Kaltoft/Kommunernes Landsforening (KL), действащо от името на Billund Kommune

(Дело C-354/13)1

(Преюдициално запитване — Социална политика — Уволнение — Признак — Затлъстяване на работник или служител — Общ принцип на недопускане на дискриминация поради затлъстяване — Липса — Директива 2000/78/ЕО — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Забрана на всяка дискриминация поради увреждане — Наличие на „увреждане“)

Език на производството: датски

Запитваща юрисдикция

Retten i Kolding, Civilretten

Страни в главното производство

Жалбоподател: FOA, действащ от името на Karsten Kaltoft

Ответник: Kommunernes Landsforening (KL), действащо от името на Billund Kommune

Диспозитив

Правото на Съюза трябва да се тълкува в смисъл, че то не утвърждава като общ принцип забраната за дискриминация във връзка със заетостта и упражняването на занятие поради затлъстяването като такова.Директива 2007/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите трябва да се тълкува в смисъл, че състоянието на затлъстяване на работник представлява „увреждане“ по смисъла на тази директива, когато това състояние води до ограничения, произтичащи по-специално от трайни физически, умствени или психични недъзи, които при взаимодействие с различни пречки могат да затруднят пълноценното и ефективно участие на съответното лице в професионалния живот наравно с останалите работници. Задача на националната юрисдикция е да провери дали тези условия са налице по делото в главното производство.