Rozsudek Tribunálu (sedmého senátu) ze dne 16. července 2014 – Řecko v. Komise

(Věc T‑52/12)

„Státní podpory – Vyrovnávací platby uhrazené řeckým subjektem pro zemědělská pojištění (ELGA) během let 2008 a 2009 – Rozhodnutí prohlašující podpory za neslučitelné s vnitřním trhem a nařizující jejich vrácení – Pojem ‚státní podpora‘ – Článek 107 odst. 3 písm. b) a c) SFEU – Pokyny pro státní podporu v odvětví zemědělství“

1.                     Podpory poskytované státy – Pojem – Zásah státu snižující náklady, které obvykle zatěžují rozpočet podniku – Zahrnutí (Článek 107 odst. 1, SFEU) (viz bod 50)

2.                     Podpory poskytované státy – Pojem – Platby vnitrostátnímu subjektu pro zemědělské pojištění vyrovnávající ztráty způsobené zemědělcům v důsledku nepříznivých klimatických podmínek – Platby neúměrné příspěvkům zaplaceným zemědělci – Nemožnost na straně zemědělců pojistit se proti týmž rizikům u soukromých pojišťoven – Zahrnutí – Opatření sledující čistě sociální cíl – Neexistence vlivu (Článek 107 odst. 1, SFEU) (viz body 51, 54 až 64, 66 až 70)

3.                     Akty orgánů – Odůvodnění – Povinnost – Rozsah – Rozhodnutí Komise v oblasti státních podpor – Charakteristika narušení hospodářské soutěže a ovlivnění obchodu mezi členskými státy (Článek 107 odst. 1, SFEU a čl. 296 SFEU) (viz body 76, 110, 111, 157, 158)

4.                     Podpory poskytované státy – Pojem – Zvýhodnění příjemců – Posouzení na základě srovnání s jinými podniky v tomtéž členském státě a nikoli s podniky v jiných členských státech (Článek 107 odst. 1, SFEU) (viz bod 80)

5.                     Podpory poskytované státy – Pojem – Rozlišování mezi podniky v oblasti nákladů – Vyloučení – Podmínka – Rozlišování, které je vlastní dotčenému systému nákladů – Důkazní břemeno na straně dotčeného členského státu (Článek 107 odst. 1, SFEU) (viz body 86 až 88, 94)

6.                     Podpory poskytované státy – Ovlivnění obchodu mezi členskými státy – Narušení hospodářské soutěže – Podpora malého rozsahu v odvětví, ve kterém panuje vysoká konkurence – Zemědělský sektor (Článek 107 odst. 1, SFEU) (viz body 104, 105)

7.                     Podpory poskytované státy – Pojem – Podpory pocházející ze státních prostředků – Opatření financovaná státem i příspěvky podnikatelů v odvětví – Zahrnutí (Článek 107 odst. 1, SFEU) (viz body 117 až 120)

8.                     Námitka protiprávnosti – Rozsah – Akty, proti nimž může být vznesena námitka protiprávnosti – Přechodný rámec Společenství pro státní podpory na podporu přístupu k financím v kontextu hospodářské a finanční krize – Zahrnutí – Podmínky [Článek 107 odst. 3 písm. b), SFEU a čl. 277 SFEU; sdělení Komise 2009/C 16/01, bod 4.2.2, písm. h)] (viz body 150 až 155)

9.                     Podpory poskytované státy – Zákaz – Výjimky – Podpory, které lze považovat za slučitelné se společným trhem – Podpory k nápravě vážné poruchy v hospodářství některého členského státu – Restriktivní výklad [Článek 107 odst. 1 a 3 písm. b), SFEU] (viz body 159 až 161)

10.                     Podpory poskytované státy – Zákaz – Výjimky – Restriktivní výklad – Povinnost Komise posoudit slučitelnost podpory podle hmotněprávních pravidel platných v době jejího poskytnutí [Článek 107 odst. 1 a 3 písm. b) a písm. c), SFEU; sdělení Komise 2009/C 16/01, bod 4.2.2, písm. h)] (viz body 168 až 173)

11.                     Podpory poskytované státy – Zákaz – Výjimky – Posuzovací pravomoc Komise – Možnost přijmout Pokyny – Závaznost – Soudní přezkum [Článek 107 odst. 3 písm. b) a písm. c), SFEU; sdělení Komise 2009/C 16/01] (viz body 186, 187, 214, 216)

12.                     Podpory poskytované státy – Rozhodnutí Komise, kterým je podpora shledána neslučitelnou se společným trhem a je nařízeno její vrácení – Možnost Komise přenechat vnitrostátním orgánům úkol vypočtení přesné částky k vrácení – Povinnost Komise a členského státu vzájemně spolupracovat – Rozsah (Článek 4 odst. 3, SEU; čl. 108 odst. 2, SFEU) (viz body 196 až 198)

Předmět

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise 2012/157/EU ze dne 7. prosince 2011 o vyrovnávacích platbách uhrazených řeckým subjektem pro zemědělská pojištění (ELGA) během let 2008 a 2009 (Úř. věst. 2012, L 78, s. 21).

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Řecké republice se ukládá náhrada nákladů řízení, včetně nákladů řízení o předběžném opatření.