Решение на Съда на публичната служба (едноличен състав) от 24 март 2015 г. — Maggiulli/Комисия

(Дело F-61/14)1

(Публична служба — Повишаване — Процедура по повишаване за 2013 г. — Решение за неповишаване — Съпоставяне на заслугите)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Carola Maggiulli (Брюксел, Белгия) (представител: A. Salerno, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: C. Berardis-Kayser и G. Berscheid)

Предмет на производството

Искане за отмяна на решението жалбоподателят да не бъде повишен в степен AD 13 в рамките на процедурата по повишаване за 2013 г.Диспозитив на решениетоОтхвърля жалбата.Осъжда г-жа Maggiulli да понесе направените от нея и от Европейската комисия съдебни разноски.