Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 24 maart 2015 – Maggiulli/Commissie

(Zaak F-61/14)1

(Openbare dienst – Bevordering – Bevorderingsronde 2013 – Besluit houdende weigering van bevordering – Vergelijking van verdiensten)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Carola Maggiulli (Brussel, België) (vertegenwoordiger: A. Salerno, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en G. Berscheid, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoekster in het kader van de bevorderingsronde 2013 niet te bevorderen naar de rang AD 13

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Maggiulli draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1     PB C 421 van 24.11.2014, blz. 61.