Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 29 april 2015 – Ibánez Martínez / Parlement

(Zaak F-17/14)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Toekenning van meritepunten – Advies van het beoordelingscomité – Ruime beoordelingsbevoegdheid van de administratie – Gelijke behandeling)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Carlos Ibánez Martínez (Sint-Pieters-Leeuw, België) (vertegenwoordiger: M. Casado García-Hirschfeld, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: V. Montebello-Demogeot en N. Chemaï, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2012 niet drie meritepunten te geven

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Ibáñez Martínez draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van het Europees Parlement.

____________

____________

1     PB C 184 van 16.6.2014, blz. 41.