Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Kammarrätten i Stockholm (Sverige) den 4. maj 2015 – Tele2 Sverige AB mod Post- och telestyrelsen

(Sag C-203/15)

Processprog: svensk

Den forelæggende ret

Kammarrätten i Stockholm

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Tele2 Sverige AB

Sagsøgt: Post- och telestyrelsen

Præjudicielle spørgsmål

Er en generel forpligtelse til at lagre trafikdata, som omfatter alle personer, alle elektroniske kommunikationsmidler og alle trafikdata uden forskel, begrænsninger eller undtagelser med henblik på at bekæmpe strafbare lovovertrædelser (som [beskrevet i anmodningen om præjudiciel afgørelse]) forenelig med artikel 15, stk. 1, i direktiv 2002/58/EF 1 , henset til chartrets artikel 7, 8 og 52, stk. 1?

2.    Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende, kan lagringen alligevel være tilladt, hvis

a)    de nationale myndigheders adgang til de lagrede data fastsættes som [beskrevet i anmodningen om præjudiciel afgørelse], og

b)    sikkerhedskravene er reguleret som [beskrevet i anmodningen om præjudiciel afgørelse], og

c)    alle relevante data lagres i seks måneder, regnet fra den dag, kommunikationen blev afsluttet, og herefter slettes som [beskrevet i anmodningen om præjudiciel afgørelse]?

____________

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12.7.2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201, s. 37).