Predmet C‑3/13

Baltic Agro AS

protiv

Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tartu ringkonnakohus)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Antidamping – Uredba (EZ) br. 661/2008 – Konačne antidampinške pristojbe na uvoz amonijevog nitrata podrijetlom iz Rusije – Uvjeti za izuzeće – Članak 3. stavak 1. – Prvi nezavisni kupac u Uniji – Kupnja gnojiva od amonijevog nitrata preko posredničkog društva – Puštanje robe – Zahtjev za poništavanje carinskih deklaracija – Odluka 2008/577/EZ – Carinski zakonik – Članci 66. i 220. – Greška – Uredba (EEZ) br. 2454/93 – Članak 251.– Naknadna provjera“

Sažetak – Presuda Suda (treće vijeće) od 17. rujna 2014.

1.        Zajednička trgovinska politika – Zaštita od dampinga – Konačna antidampinška pristojba na uvoz amonijevog nitrata podrijetlom iz Rusije – Uvjeti za izuzeće – Prvi nezavisni kupac u Uniji – Pojam – Korištenje posredničkog društva sa sjedištem u državi članici – Isključenje

(Uredba Vijeća br. 661/2008, čl. 3. st.1.)

2.        Vlastita sredstva Europske unije – Naknadna naplata uvozne ili izvozne carine – Naknadno knjiženje antidampinške pristojbe u slučaju da carinsko tijelo prihvati zahtjev za poništenje pogrešne deklaracije – Dopuštenost

(Uredba Vijeća br. 2913/92, kako je izmijenjena Uredbom 1791/2006, čl. 66. i čl. 220., st. 2. točka (b))

3.        Carinska unija – Carinske deklaracije – Podnošenje pogrešne deklaracije bez mogućnosti naknadnog ispravka – Isključenje prava na izuzeće od antidampinške pristojbe – Povreda prava na jednakost pred zakonom – Nepostojanje

(čl. 28. i 31. UFEU‑a; Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 20.; Uredba Vijeća br. 2913/92, kako je izmijenjena Uredbom br. 1791/2006, čl. 66. i Uredba Vijeća br. 661/2008, čl. 3.; Uredba Komisije br. 2454/93, kako je izmijenjena Uredbom br. 312/2009, čl. 251.)

1.        Članak 3. stavak 1. Uredbe br. 661/2008 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz amonijevog nitrata podrijetlom iz Rusije nakon revizije nakon isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. i parcijalne privremene revizije u skladu s člankom 11. stavkom 3. Osnovne antidampinške uredbe br. 384/96 treba tumačiti na način da se društvo sa sjedištem u državi članici koje je kupilo amonijev nitrat podrijetlom iz Rusije preko posredničkog društva koje također ima sjedište u državi članici s ciljem njegova uvoza u Europsku uniju ne može smatrati prvim nezavisnim kupcem u Uniji u smislu te odredbe te stoga nema pravo na izuzeće od konačne antidampinške pristojbe koju Uredba br. 661/2008 predviđa za taj amonijev nitrat.

Naime, u skladu s prvim od tri kumulativna uvjeta iz članka 3. Uredbe br. 661/2008, koji vrijede za izuzeće od antidampinške pristojbe, uvezenu robu moraju proizvesti, otpremiti i za nju izdati račun društva izvoznici izravno prvom nezavisnom kupcu u Uniji. U tom pogledu članak 3. stavak 1. prva alineja te uredbe izričito zahtijeva, primjenom riječi „izravno“, usku povezanost između, s jedne strane, društva odgovornog za proizvodnju, otpremu i izdavanje računa i, s druge strane, prvog nezavisnog kupca u Uniji.

Izuzeće od antidampinških pristojbi može se odobriti samo pod određenim uvjetima, u posebno predviđenim slučajevima, pa stoga predstavlja iznimku od osnovnih pravila o antidampinškim pristojbama. Odredbe o takvom izuzeću zato treba restriktivno tumačiti.

(t. 24., 25., 32. i t. 1. izreke)

2.        Članak 66. i članak 220. stavak 2. točku (b) Uredbe Vijeća br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice, kako je izmijenjena Uredbom Vijeća br. 1791/2006, trebaju se tumačiti na način da im nije protivno to da carinsko tijelo provede naknadno knjiženje antidampinške pristojbe kad su, kao u okolnostima iz glavnog postupka, zahtjevi za poništavanje carinskih deklaracija podneseni zbog toga što je u njima pogrešno naznačen primatelj, a carinsko je tijelo takve deklaracije prihvatilo ili provelo provjeru nakon zaprimanja spomenutih zahtjeva.

(t. 40. i t. 2. izreke)

3.        Članak 66. Uredbe br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice, kako je izmijenjena Uredbom br. 1791/2006, i članak 251. Uredbe br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe br. 2913/92, kako je izmijenjena Uredbom br. 312/2009, u skladu su s temeljnim pravom na jednakost pred zakonom iz članka 20. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, u slučaju kad, u okviru zajedničke carinske tarife iz članaka 28. i 31. UFEU‑a, spomenute odredbe Uredbe br. 2913/92 i Uredbe br. 2454/93 ne dopuštaju da se pogrešna carinska deklaracija poništi na zahtjev i time dodijeli pravo na izuzeće od antidampinške pristojbe primatelju koji bi, da do te greške nije došlo, imao pravo na to izuzeće.

Naime, obveza davanja točnih podataka u carinskoj deklaraciji na strani je deklaranta. Ta je obveza samo posljedica načela neopozivosti već prihvaćene carinske deklaracije, a iznimke od predmetnog načela strogo su propisane propisima Unije u tom području. U tom pogledu, poduzeće koje je udovoljilo zahtjevima iz članka 3. Uredbe br. 661/2008 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz amonijevog nitrata podrijetlom iz Rusije nakon parcijalne privremene revizije u skladu s člankom 11. stavkom 3. Osnovne antidampinške uredbe br. 384/96 i koje je ispravno ispunilo carinsku deklaraciju kako bi imalo pravo na izuzeće od antidampinške pristojbe nije u situaciji usporedivoj s onom u kojoj se nalazi poduzeće koje te zahtjeve nije ispunilo.

(t. 43., 44., 46. i t. 3. izreke)