Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 9 юни 2015 г. — EF/Европейската служба за външна дейност (ЕСВД)

(Дело F-65/14)1

(Публична служба — Персонал на ЕСВД — Длъжностни лица — Процедура по повишаване за 2013 година — Решение жалбоподателят да не бъде повишен в степен AD 13 — Възражение от жалбоподателя срещу списъка на предлаганите за повишаване длъжностни лица — Член 45 от Правилника — Минимален стаж в степента от две години — Изчисляване на двегодишния срок — Дата на решението за повишаване)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: EF (представители: L. Levi и N. Flandin, адвокати)

Ответник: Европейската служба за външна дейност (представители: S. Marquardt и M. Silva)

Предмет

Искане за отмяна на решенията, с които се отказва повишаването на жалбоподателя в степен AD13 в рамките на процедурата по повишаване за 2013 година, независимо от обстоятелството, че неговото име е фигурирало в списъка на подлежащите на повишаване лица.ДиспозитивОтхвърля жалбата.EF понася направените от него съдебни разноски и се осъжда да понесе направените от Европейската служба за външна дейност съдебни разноски.