Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 czerwca 2015 r. – Dybman przeciwko ESDZ

(Sprawa F-129/14)1

(Służba publiczna – Personel ESDZ – Urzędnicy – Postepowanie dyscyplinarne – Kara dyscyplinarna – Postępowanie karne trwające w chwili nałożenia kary dyscyplinarnej – Tożsamość stanu faktycznego poddanego rozpoznaniu przez organ powołujący i sąd karny– Naruszenie art. 25 załącznika IX do regulaminu pracowniczego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Pierre Dybman (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci J.N. Louis, R. Metz, D. Verbeke i N. de Montigny)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (przedstawiciele: S. Marquardt et M. Silva, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji ESDZ o wydaleniu skarżącego ze służby bez obniżenia uprawnień emerytalnych.Sentencja wyrokuStwierdza się nieważność decyzji Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych z dnia 16 stycznia 2014 r. o wydaleniu P. Dybmana ze służby bez obniżenia uprawnień emerytalnych.Europejska Służba Działań Zewnętrznych pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez P. Dybmana.

____________

1 Dz.U. C 7 z 12.1.2015, s. 61.