Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 30. júna 2015 – Dybman/ESVČ

(vec F-129/14)1

(Verejná služba – Zamestnanci ESVČ – Úradník – Disciplinárne konanie

– Disciplinárna sankcia – Prebiehajúce trestné stíhanie v momente prijatia rozhodnutia menovacieho orgánu – Totožnosť skutku, ktorý posudzoval menovací orgán a trestný súd – Porušenie článku 25 prílohy IX služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Pierre Dybman (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: J.-N. Louis, R. Metz, D. Verbeke a N. de Montigny, avocats)

Žalovaná: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (v zastúpení: S. Marquardt a M. Silva, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia ESVČ o odvolaní žalobcu bez zníženia práv na dôchodok

Výrok rozsudku1.    Rozhodnutie zo 16. januára 2014, ktorým Európska služba pre vonkajšiu činnosť odvolala pána Dybmana z jeho funkcie bez zníženia práv na dôchodok sa zrušuje.2.    Európska služba pre vonkajšiu činnosť znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania , ktoré vynaložil pán Dybman.

____________

1 Ú. v. EÚ C 7, 12.1.2015, s. 61.