Дело C‑404/13

The Queen, по искане на:

ClientEarth

срещу

The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Преюдициално запитване, отправено от Supreme Court of the United Kingdom)

„Преюдициално запитване — Околна среда — Качество на въздуха — Директива 2008/50/ЕО — Пределно допустими стойности за азотния диоксид — Задължение да се поиска удължаване на определения срок, като се представи план за качеството на въздуха — Санкции“

Резюме — Решение на Съда (втори състав) от 19 ноември 2014 г.

1.        Околна среда — Атмосферно замърсяване — Качество на атмосферния въздух —Директива 2008/50 — Пределно допустими стойности за опазване на човешкото здраве — Азотен диоксид — Невъзможност да се спазят пределно допустимите стойности в конкретни зони и агломерации — Удължаване на сроковете — Условия — Изготвяне на план за качеството на въздуха — Подаване на искане — Изключения от тези задължения — Липса

(член 22, параграф 1 от Директива 2008/50 на Европейския парламент и на Съвета и приложение XI към нея)

2.        Околна среда — Атмосферно замърсяване — Качество на атмосферния въздух —Директива 2008/50 — Пределно допустими стойности за опазване на човешкото здраве — Азотен диоксид — Невъзможност да се спазят пределно допустимите стойности в конкретни зони и агломерации — Липса на искане от засегнатата държава членка за удължаване на предвидения в директивата срок — Изготвяне на план за качеството на въздуха — Обстоятелство, което не е достатъчно, за да се поправи неспазването на произтичащите от директивата задължения

(член 13, член 22, параграф 1 и член 23, параграф 1, втора алинея от Директива 2008/50 на Европейския парламент и на Съвета и приложение XI към нея)

3.        Околна среда — Атмосферно замърсяване — Качество на атмосферния въздух —Директива 2008/50 — Пределно допустими стойности за опазване на човешкото здраве — Азотен диоксид — Невъзможност да се спазят пределно допустимите стойности в конкретни зони и агломерации — Планове за качеството на въздуха — Право на пряко засегнатите частни лица да поискат от компетентните национални органи изготвянето на подобен план

(член 13 и член 22, параграф 1 от Директива 2008/50 на Европейския парламент и на Съвета)

4.        Околна среда — Атмосферно замърсяване — Качество на атмосферния въздух —Директива 2008/50 — Пределно допустими стойности за опазване на човешкото здраве — Азотен диоксид — Неспазване от държава членка — Липса на искане за отлагане на определения в директивата срок — Задължение на държавите членки да изготвят план за качеството на въздуха — Задължение на националните юрисдикции да вземат всички необходими мерки за осигуряване изпълнението на това задължение

(член 13, член 22, параграф 1 и член 23, параграф 1, втора алинея от Директива 2008/50 на Европейския парламент и на Съвета)

1.        Член 22, параграф 1 от Директива 2008/50 относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа трябва да се тълкува в смисъл, че за да може да се удължи с пет години максимум определеният в тази директива срок за спазване на посочените в приложение XI към нея пределно допустими стойности за азотен диоксид, той изисква от държавата членка да направи искане за това и да изготви план за качеството на въздуха, когато с оглед на наличните данни и въпреки прилагането от тази държава на подходящи мерки за борба със замърсяването, обективно изглежда, че тези стойности няма да могат да бъдат спазени в дадена зона или агломерация в посочения срок. В Директива 2008/50 не е предвидено никакво изключение от задължението, произтичащо от посочения член 22, параграф 1.

(вж. точка 35; точка 1 от диспозитива)

2.        Когато изглежда, че посочените в приложение XI към Директива 2008/50 относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа пределно допустими стойности за азотен диоксид не могат да бъдат спазени в дадена зона или агломерация на държава членка след посочената в това приложение дата 1 януари 2010 г., без тази държава да е поискала удължаване на този краен срок в съответствие член 22, параграф 1 от Директива 2008/50, само по себе си изготвянето на план за качеството на въздуха, съобразен с член 23, параграф 1, втора алинея от тази директива, не позволява да се счете, че тази държава все пак е изпълнила задълженията си по член 13 от посочената директива.

В това отношение различно тълкуване би могло да накърни полезното действие на членове 13 и 22 от Директива 2008/50, тъй като то би позволило на държава членка да се освободи от спазването на предвидения в член 13 срок при по-малко стриктни условия от наложените с този член 22.

Нещо повече, това тълкуване се потвърждава и от констатацията, че членове 22 и 23 от Директива 2008/50 по принцип се прилагат в различни хипотези и имат различен обхват.

(вж. точки 44, 46 и 49; точка 2 от диспозитива)

3.        Вж. текста на решението.

(вж. точки 52—56)

4.        Когато държава членка не е спазила изискванията по член 13, параграф 1, втора алинея от Директива 2008/50 относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, без същевременно да е поискала удължаване на срока при условията, предвидени в член 22 от тази директива, евентуално сезираната компетентна национална юрисдикция е длъжна да вземе по отношение на националния орган всяка необходима мярка, като например издаването на съдебно разпореждане, с цел този орган да изготви изисквания с тази директива план при предвидените в нея условия.

Колкото до съдържанието на този план, от член 23, параграф 1, втора алинея от Директива 2008/50 следва, че макар държавите членки да разполагат с известна свобода на преценка при определянето на мерките, които следва да се приемат, последните трябва при всички случаи да позволят периодът на превишаване на пределно допустимите стойности да бъде възможно най-кратък.

(вж. точки 57 и 58; точка 3 от диспозитива)