BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(andra avdelningen)

28 april 2015

Mål F‑33/14

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska kommissionen

”Artikel 34.1 och 34.2 i rättegångsreglerna – Menlig inverkan på rättskipningen – Avstängning från rättegången av en parts företrädare”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a.

Avgörande:      Z stängs av från rättegången med stöd av artikel 34.1 och 34.2 i rättegångsreglerna. De behöriga italienska myndigheter under vars tillsyn Z står tillställs en kopia av detta beslut.

Sammanfattning

1.      Domstolsförfarande – Parternas företrädare – Avstängning av en parts företrädare från rättegången – Avsaknad av yttrande från företrädaren sedan vederbörande informerats om att ett förfarande för avstängning inletts – Saknar betydelse

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 34.1 och 34.2)

2.      Domstolsförfarande – Parternas företrädare – Avstängning av en parts företrädare från rättegången – Parts advokat som onödigt och ihärdigt har belastat unionens domstolar

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 34.1 och 34.2)

1.      Den omständigheten att en advokat för en part vid unionsdomstolen inte har besvarat en skrivelse från personaldomstolen med underrättelse om att domstolen avser att tillämpa artikel 34.1 och 34.2 i sina rättegångsregler, kan inte utgöra hinder för att nämnda bestämmelser tillämpas på advokaten avseende avstängning av en advokat från rättegången. När en advokat stängs av för att vederbörande hjälper sin klient att vidmakthålla ett beteende som onödigt belastar unionsdomstolen, kan den omständigheten att advokaten inte inkommit med svar ingalunda påverka bedömningen att klientens benägenhet att systematiskt och godtyckligt väcka talan inverkar menligt på god rättskipning, eller den omständigheten att advokatens eget uppträdande direkt medverkar till att klientens kritiserade uppträdande kan fortgå.

(se punkt 13)

2.      Det finns anledning att, med tillämpning av artikel 34.1 och 34.2 i personaldomstolens rättegångsregler, stänga av en advokat för en part vid unionsdomstolen från rättegången vid personaldomstolen och tillställa en kopia av beslutet om avstängning till de behöriga nationella myndigheter under vars tillsyn advokaten står när det är tillräckligt klarlagt att denna advokat, genom sitt uppträdande, utan urskiljning bidrar till att vidmakthålla sin klients kverulans, vilken – med hänsyn till det stora antal mål som sökanden har väckt vid de tre unionsdomstolarna och som en normalt uppmärksam advokat måste vara medveten om – har visat sig ge upphov till en synnerligen menlig inverkan på rättskipningen.

Den omständigheten att advokaten i fråga endast har gett in två stämningsansökningar till personaldomstolen med egen underskrift och för sin klients räkning kan – med beaktande av det antal mål som advokatens föregångare väckt, vilken omständighet advokaten måste vara medveten om – inte rättfärdiga hans uppträdande som advokat, ett uppträdande som bör bestå i att bistå och företräda klienten samtidigt som han beaktar kravet på god rättskipning, vilken är av allmänintresse.

(se punkterna 14, 21 och 22)